Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ

Được đăng lên bởi Trần Hải
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa
ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1- Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, mặc dù điều kiện đất nước còn
nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, tâm
huyết của đội ngũ các nhà khoa học, sự cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân,
khoa học và công nghệ nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết
thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối,
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng
hệ thống quan điểm phát triển đất nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển
dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn
hóa Việt Nam. Khoa học tự nhiên đã có bước phát triển trong nghiên cứu cơ bản,
tạo cơ sở cho việc hình thành một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đa ngành
mới, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của khoa học cơ bản. Khoa học kỹ
thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng
hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh
tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.
Tiềm lực khoa học và công nghệ được nâng lên. Quản lý nhà nước về khoa học và
công nghệ từng bước được đổi mới. Hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ
được chú trọng hoàn thiện. Thị trường khoa học và công nghệ đã được hình thành
và bước đầu phát huy tác dụng. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và chủ động hơn
trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, trình độ khoa học và công
nghệ trong nước.
Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ nhìn chung còn trầm lắng, chưa thực
sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc huy động nguồn lực của xã
hội vào hoạt động khoa học và công nghệ chưa được chú trọng; đầu tư cho khoa
học và công nghệ còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc đào tạo, trọng dụng,
đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập. Cơ chế quản lý hoạt động
khoa học và công nghệ chậm được đổi mới. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát
tr...
Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư Nguyễn Phú Trọng vừa
ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1- Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, mặc điều kiện đất nước còn
nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, tâm
huyết của đội ngũ các nhà khoa học, sự cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân,
khoa học công nghệ nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết
thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khoa học hội nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối,
chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng
hệ thống quan điểm phát triển đất nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển
dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn
hóa Việt Nam. Khoa học tự nhiên đã bước phát triển trong nghiên cứu bản,
tạo sở cho việc hình thành một số lĩnh vực khoa học công nghệ đa ngành
mới, góp phần nâng cao trình độ năng lực của khoa học bản. Khoa học kỹ
thuật công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng
hàng hóa dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nền kinh
tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.
Tiềm lực khoa họccông nghệ được nâng lên. Quản lý nhà nước về khoa học
công nghệ từng bước được đổi mới. Hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ
được chú trọng hoàn thiện. Thị trường khoa học công nghệ đã được hình thành
bước đầu phát huy tác dụng. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh chủ động hơn
trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, trình độ khoa học công
nghệ trong nước.
Tuy nhiên, hoạt động khoa học công nghệ nhìn chung còn trầm lắng, chưa thực
sự trở thành động lực phát triển kinh tế - hội. Việc huy động nguồn lực của
hội vào hoạt động khoa học công nghệ chưa được chú trọng; đầu tư cho khoa
học công nghệ còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc đào tạo, trọng dụng,
đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập. Cơ chế quản lý hoạt động
khoa học công nghệ chậm được đổi mới. Công c quy hoạch, kế hoạch phát
triển khoa học công nghệ chưa gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - hội; chế
tài chính còn chưa hợp lý. Thị trường khoa học và công nghệ phát triển chậm, chưa
gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu, ứng dụng đào tạo với nhu cầu sản xuất,
kinh doanh quản lý. Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ còn thiếu định
hướng chiến lược, hiệu quả thấp.
Nghị quyết trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ - Người đăng: Trần Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghị quyết trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ 9 10 343