Ktl-icon-tai-lieu

Nhà nước pháp quyền đảng viên mới

Được đăng lên bởi PhamThi Phuong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 4
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN,
VÌ NHÂN DÂN

Nội dung cần nắm được
Có 02 nội dung chính:
1. Quan điểm của Đảng về nhà nước pháp
quyền.
2. Bản chất và các nhiệm vụ xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.

I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
1. Khái niệm Nhà nước pháp quyền và Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa
a. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền:
- Nhà nước dựa trên chế độ pháp trị; thượng tôn
pháp luật; mọi tổ chức, cá nhân, mọi công dân
đều phải tuân thủ pháp luật, hoạt động theo
Hiến pháp và pháp luật.
- Nhà nước dựa trên chế độ tam quyền phân lập:
lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:
- Quyền lực thuộc về nhân dân; Nhà nước
do nhân dân lập ra và hoạt động để phục
vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.
- Tam quyền phân lập trong thực hiện
không đối lập nhau mà là sự phân công,
phối hợp và kiểm soát lẫn nhau.

2. Quan điểm của Đảng về nhà nước
pháp quyền
- Đại hội IX khẳng định “Nhà nước ta là công cụ chủ
yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà
nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quyền lực
nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước quản
lý xã hội bằng pháp luật”.
- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội thông qua tại Đại hội XI khẳng
định: “ Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân,
thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân”.

5 Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
- Là nhà nước của dân, do dân và vì dân; tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
- Nhà nước hoạt động trên cơ sở Hiến pháp,
pháp luật; bảo đảm Hiến pháp, pháp luật giữ vị
trí tối thượng trong điều chỉnh các mối quan hệ
thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con
người, quyền công dân; thực hành dân chủ
đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo,
đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân,
sự phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

II. BẢN CHẤT VÀ ...
BÀI 4
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN,
VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước pháp quyền đảng viên mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà nước pháp quyền đảng viên mới - Người đăng: PhamThi Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nhà nước pháp quyền đảng viên mới 9 10 571