Ktl-icon-tai-lieu

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Công Hậu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
KHOA : DU LỊCH

Mã hóa:
Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày: 10 / 12 /2014
Trang/ tổng số trang: 1/2

NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Phần dành cho giảng viên)
HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thanh Quy
LỚP : CĐ12KS1 MÃ SINH VIÊN:1210103032
KHÓA : 2012 NIÊN KHÓA : 2012 - 2015
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: La Nữ Ánh Vân
CƠ QUAN THỰC TẬP : Sea Links Beach Hotel
ĐỊA CHỈ CƠ QUAN: Km9 – phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận ĐT: 0622220088

STT

15

Ngày
Tháng

19/1/2015

16

20/1/015

17

21/1/2015

18
19
20

21

Thời
Gian
8h16h30
8h16h30

Nội dung kiến tập
Quét dọn ngoài ban công, hút bụi
phòng.
Phụ trải giường, quét dọn ngoài
ban công.

8h16h30

Phụ trải giường, set up khăn vào
phòng tắm cho khách.

22/1/2015

8h16h30

OFF

23/1/2015

8h16h30

24/1/2015

8h16h30

25/1/2015

8h16h30

Quét dọn ngoài ban công, hút bụi
các phòng.
Phụ trải giường, hút bụi các
phòng đã out.
Phụ trải giường, quét dọn ban
công.

Xác nhận của giảng viên
hướng dẫn kiến tập

Phụ trải giường, set up khách tắm
và các dụng cụ trong phòng tắm.

22

26/1/2015

8h16h30

23

27/1/2015

8h16h30

24

28/1/2015

8h16h30

Phụ trải giường, set up khăn vào
phòng tắm cho khách.

25

29/1/2015

8h16h30

Phụ trải giường, set up khăn vào
phòng tắm cho khách.

26

30/1/2015

8h16h30

OFF

27

31/1/2015

8h16h30

OFF

28

1/2/2015

8h16h30

Quét dọn ban công, set up khăn
tắm phòng nguyên thủ quốc gia.

Phụ trải giường, hút bụi các
phòng đã out.

...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
KHOA : DU LỊCH
Mã hóa:
Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày: 10 / 12 /2014
Trang/ tổng số trang: 1/2
NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Phần dành cho giảng viên)
HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thanh Quy
LỚP : CĐ12KS1 MÃ SINH VIÊN:1210103032
KHÓA : 2012 NIÊN KHÓA : 2012 - 2015
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: La Nữ Ánh Vân
CƠ QUAN THỰC TẬP : Sea Links Beach Hotel
ĐỊA CHỈ CƠ QUAN: Km9 – phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận ĐT: 0622220088
STT
Ngày
Tháng
Thời
Gian
Nội dung kiến tập
Xác nhận của giảng viên
hướng dẫn kiến tập
15 19/1/2015
8h-
16h30
Quét dọn ngoài ban công, hút bụi
phòng.
16 20/1/015
8h-
16h30
Phụ trải giường, quét dọn ngoài
ban công.
17 21/1/2015
8h-
16h30
Phụ trải giường, set up khăn vào
phòng tắm cho khách.
18
22/1/2015
8h-
16h30
OFF
19
23/1/2015
8h-
16h30
Quét dọn ngoài ban công, hút bụi
các phòng.
20
24/1/2015
8h-
16h30
Phụ trải giường, hút bụi các
phòng đã out.
21 25/1/2015
8h-
16h30
Phụ trải giường, quét dọn ban
công.
NHẬT KÝ THỰC TẬP - Trang 2
NHẬT KÝ THỰC TẬP - Người đăng: Nguyễn Xuân Công Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NHẬT KÝ THỰC TẬP 9 10 563