Ktl-icon-tai-lieu

Những điểm mới của thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi LanThanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC VỀ THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng
dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/08/2014 áp dụng cho kỳ tính thuế
năm 2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm mới
nổi bật so với Thông tư 123 như sau:
1. Thuế suất 1% đối với một số trường hợp
Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác
định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế
TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như
sau:
- Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo
dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).
- Kinh doanh hàng hóa: 1%
- Hoạt động khác: 2%.
(Khoản 5 điều 3)
2. Áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư,
chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai
thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức
thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).
(Đoạn 4 khoản 2 điều 4)
3. Bù trừ lỗ - lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản,
chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu
tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với
lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.
(Đoạn 5 khoản 2 điều 4)
4. Chuyển lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án
đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò,

khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ
thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất
động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện
dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động
sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.
(Đoạn 6 khoản 2 điều 4)
5. Bù trừ lỗ - lãi khi giải thể doanh nghiệp
Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu
có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì
thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất...
ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC VỀ THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP
Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng
dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/08/2014 áp dụng cho kỳ tính thuế
năm 2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm mới
nổi bật so với Thông tư 123 như sau:
1. Thuế suất 1% đối với một số trường hợp
Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác
định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế
TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như
sau:
- Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo
dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).
- Kinh doanh hàng hóa: 1%
- Hoạt động khác: 2%.
(Khoản 5 điều 3)
2. Áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư,
chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai
thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức
thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).
(Đoạn 4 khoản 2 điều 4)
3. Bù trừ lỗ - lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản,
chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu
tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với
lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.
(Đoạn 5 khoản 2 điều 4)
4. Chuyển lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án
đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò,
Những điểm mới của thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Những điểm mới của thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: LanThanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những điểm mới của thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 348