Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường (Cập nhật đến ngà...

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...

Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường (Cập nhật
đến ngày 30 tháng 11 năm 2009)
1. Điều kiện chi ngân sách nhà nước
Điều 51 Nghị định 60/2003/NĐ-CP: Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có
đủ các điều kiện sau đây:
a) Đã có trong dự toán ngân sách nhà nước được giao, trừ các trường hợp sau:
- Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách chưa được cơ quan có thẩm
quyền quyết định.
- Chi từ nguồn tăng thu so dự toán được giao và từ nguồn dự phòng ngân sách theo
quyết định của cấp có thẩm quyền.
b) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định.
c) Đã được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết
định chi.
d) Ngoài các điều kiện trên, trường hợp sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà nước để
đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công
việc khác phải qua đấu thầu hoặc thẩm định giá thì còn phải tổ chức đấu thầu hoặc
thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân phường
- Lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách, dự toán điều chỉnh ngân sách trong
trường hợp cần thiết, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận.
- Lập quyết toán ngân sách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, Ủy ban nhân
dân quận phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện ngân sách; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách
theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết
kiệm; quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc theo đúng
chế độ quy định.
- Tự kiểm tra; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách đối với các đơn
vị trực thuộc.
- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán
ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật; duyệt quyết toán đối
với các đơn vị trực thuộc.
- Phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước
trên địa bàn.
- Báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước (Điều
52 Nghị định 60/2003/NĐ-CP)
- Quyết định chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và trong phạm vi dự toán được
cấp có thẩm quyền giao;
- Quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, ...
Nhng vn đề cơ bn v qun lý ngân ch phường (Cp nht
đến ngày 30 tháng 11 năm 2009)
1. Điu kin chi ngân sách nhà nước
Điu 51 Ngh định 60/2003/NĐ-CP: Chi ngân sách nhà nước ch được thc hin khi
đủ các điu kin sau đây:
a) Đã có trong d tn nn sách nhà nước được giao, tr các trường hp sau:
- D toán nn sách và phân b d tn ngân sách chưa được cơ quan có thm
quyn quyết định.
- Chi t ngun tăng thu so d tn được giao và t ngun d phòng nn sách theo
quyết định ca cp có thm quyn.
b) Đúng chế độ, tu chun, định mc do cp có thm quyn quy định.
c) Đã được Th trưởng đơn v s dng ngân sách hoc người được y quyn quyết
định chi.
d) Ngoài các điu kin trên, trường hp s dng vn, kinh phí nn sách nhà nước để
đầu tư xây dng cơ bn, mua sm trang thiết b, phương tin làm vic và các công
vic khác phi qua đấu thu hoc thm định giá thì còn phi t chc đấu thu hoc
thm định giá theo quy định ca pháp lut.
2. Nhim v, quyn hn, trách nhim trong qun lý, s dng ngân sách
a) Nhim v, quyn hn ca U ban nhân n phường
- Lp d tn và phương án phân b nn sách, d tn điu chnh nn sách trong
trường hp cn thiết, o cáo Phòng Tài chính - Kế hoch, y ban nhân n qun.
- Lp quyết tn nn sách gi Phòng Tài chính - Kế hoch thm định, y ban nhân
n qun phê duyt.
- T chc thc hin nn sách; np đầy đủ, đúng hn các khon phi np nn sách
theo quy định ca pháp lut; chi đúng chế độ, đúng mc đích, đúng đối tượng và tiết
kim; qun lý, s dng tài sn ca Nhà nước đối vi các đơn v trc thuc theo đúng
chế độ quy định.
- T kim tra; hướng dn, kim tra vic thc hin thu, chi nn sách đối vi các đơn
v trc thuc.
- Chp hành đúng quy định ca pháp lut v kế tn, thng kê; o cáo, quyết toán
ngân sách và công khai nn sách theo quy định ca pháp lut; duyt quyết tn đối
vi các đơn v trc thuc.
- Phi hp vi các cơ quan nhà nước cp trên trong vic qun lý nn sách nhà nước
trên địa n.
- Báo cáo v nn sách nhà nước theo quy định ca pháp lut.
b) Trách nhim ca th trưởng đơn v trong vic qun lý chi nn sách nhà nước (Điu
52 Ngh định 60/2003/NĐ-CP)
- Quyết định chi đúng chế độ, tiêu chun, định mc và trong phm vi d toán được
cp có thm quyn giao;
- Qun lý, s dng nn sách và tài sn nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chun, định
mc; đúng mc đích, tiết kim, hiu qu. Trường hp vi phm, tu theo tính cht
và mc độ, s b x lý k lut, x pht hành chính hoc b truy cu trách nhim hình
s theo quy định ca pháp lut
Nhng vn đề cơ bn v qunngân sách phường (Cp nht đến ngà...
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...
1 of 7
11/23/2010 1:54 PM
Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách phường 9 10 213