Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Được đăng lên bởi saurang22
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thu hoach bồ dưỡng thường xuyên năm 2013 – 2014
Giáo viên: Trần Thị Hương Giang
Lớp: Lớn 2
Tổ: Lớn
NỘI DUNG
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận
và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo
nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó
của Người càng có ý nghĩa thiết thực.
Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học
vấn cho con người, mà có tính bao quát, sâu xa, nhưng vô cùng sinh động, thiết thực,
nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, lý
tưởng, đạo đức sức khoẻ, thẩm mỹ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vừa là thành quả của sự chắt lọc tinh tế tinh
hoa văn hoá dân tộc và nhân loại, vừa mang đậm hơi thở của cuộc sống. Do vậy, ở Hồ
Chí Minh, lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục có sự thống nhất hữu cơ, không tách rời
nhau. Đúng như Nghị quyết UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh
của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người
là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc
của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.
Có thể nói, tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc,
sáng tạo và phê phán từ các tiền đề: Một là, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hoá,
giáo dục và tinh thần nhân ái Việt Nam, Hai là, triết lý giáo dục phương Đông, đặc biệt
là triết lý nhân sinh của Nho, Phật, Lão và Ba là, những tư tưởng tiến bộ thời kỳ cận đại.
Nhưng tiền đề quan trọng nhất, cái tạo nên sự phát triển về chất trong tư tưởng giáo dục
Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó và cùng với quá trình hoạt động
thực tiễn cách mạng sinh động, phong phú của mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm
hết sức sâu sắc và mới mẻ về vai trò, mục đích, nội đung và phương pháp giáo dục.
Về vai trò và mục đích của giáo dục. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục có vai trò hết
sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới. Người nói: "Thiện,
ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên".
Không những thế, giáo dục còn góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ và xây
dựng đất nước, phải có kiến thức mới để có thể ...
Bài thu hoach bồ dưỡng thường xuyên năm 2013 – 2014
Giáo viên: Trần Thị Hương Giang
Lớp: Lớn 2
Tổ: Lớn
NỘI DUNG
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Trong di sản tưởng Hồ Chí Minh, tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận
thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo
nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó
của Người càng có ý nghĩa thiết thực.
tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không hẹp trong việc giáo dục tri thức, học
vấn cho con người, tính bao quát, sâu xa, nhưng cùng sinh động, thiết thực,
nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", tri thức,
tưởng, đạo đức sức khoẻ, thẩm mỹ...
tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vừa thành quả của sự chắt lọc tinh tế tinh
hoa văn hoá dân tộc nhân loại, vừa mang đậm i thở của cuộc sống. Do vậy, Hồ
Chí Minh, lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục có sự thống nhất hữu cơ, không tách rời
nhau. Đúng như Nghị quyết UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh
của truyền thống hàng ngànm của nhân dân Việt Nam những tưởng của Người
hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc
của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.
thể nói, tưởng giáo dục Hồ Chí Minh sự kế thừa, tiếp thu chọn lọc,
sáng tạo phê phán từ các tiền đề: Một là, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hoá,
giáo dục tinh thần nhân ái Việt Nam, Hai là, triết giáo dục phương Đông, đặc biệt
là triết lý nhân sinh của Nho, Phật, Lão và Ba là, những tư tưởng tiến bộ thời kỳ cận đại.
Nhưng tiền đề quan trọng nhất, cái tạo nên sự phát triển về chất trong tư tưởng giáo dục
Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên sđó cùng với quá trình hoạt động
thực tiễn cách mạng sinh động, phong phú của mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm
hết sức sâu sắc và mới mẻ về vai trò, mục đích, nội đung và phương pháp giáo dục.
Về vai trò mục đích của giáo dục. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục vai trò hết
sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới. Người nói: "Thiện,
ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên".
Không những thế, giáo dục còn góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ y
dựng đất nước, phải kiến thức mới đ thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước
nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ".
Từ thực trạng nền giáo dục dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã
vạch trần lên án chính ch giáo dục của thực dân Pháp làm cho "ngu dân dễ trị".
Bằng ngòi bút với lời lẽ sắc bén, Người đã chỉ bộ mặt thực của i gọi "khai hoá
văn minh" của thực dân Pháp: những người đến trường được "đào tạo nên những kẻ làm
NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO - Trang 2
NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO - Người đăng: saurang22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO 9 10 3