Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy lao động

Được đăng lên bởi tranvanhop90
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NỘI QUY LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-LHC-NQLĐ ngày 16/01/2012 của
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng)
Căn cứ Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
23/06/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động các năm 2002 ;
2006 ; 2007;
Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật
chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 41/CP;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong Công ty.
Nay Công bố Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy
lợi Lâm Đồng gồm các điều khoản sau đây:
CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động mà người
lao động phải thực hiện khi làm việc tại trụ sở Công ty và tại các công trường
trực thuộc Công ty, quy định việc xử lý đối với người lao động có hành vi vi
phạm kỷ luật lao động, quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi
phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty.
Điều 2. Nội quy lao động này được áp dụng đối với mọi loại hình lao động, kể cả người
học nghề, tập nghề, thử việc (sau đây gọi là người lao động).
Điều 3. Bản nội quy lao động này gồm 8 chương và 16 điều. Những trường hợp không
quy định trong Nội quy lao động này sẽ được áp dụng theo Luật Lao động, Thỏa
ước lao động tập thể của Công ty và các quy định khác của Nhà nước.
CHƯƠNG II.
THỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
Điều 4. Thời gian làm việc
4.1. Ngày giờ làm việc: Ngày giờ làm việc thống nhất chung của Công ty là 8
giờ/ngày. Tuy nhiên tùy hoạt động chuyên môn của từng bộ phận mà ngày giờ
làm việc có thể thay đổi.
Nội quy lao động

1/7

(a) Bộ phận văn phòng
-

Người lao động làm việc 08 giờ mỗi ngày, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

-

Mỗi tuần làm việc 40 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu

-

Riêng ngày thứ Bảy làm việc theo khối lượng công việc đã được giao trong tuần
chưa hoàn thành.

(b) Bộ phận trực tiếp sản xuất (thi công tại công trường)
-

Tùy thuộc vào tính chất công việc của từng công tr...
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NỘI QUY LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-LHC-NQLĐ ngày 16/01/2012 của
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng)
Căn cứ Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
23/06/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động các năm 2002 ;
2006 ; 2007;
Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật trách nhiệm vật
chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 41/CP;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong Công ty.
Nay Công bố Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thủy
lợi Lâm Đồng gồm các điều khoản sau đây:
CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động mà người
lao động phải thực hiện khi làm việc tại trụ sở Công ty tại c công trường
trực thuộc Công ty, quy định việc xử đối với người lao động hành vi vi
phạm kỷ luật lao động, quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi
phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty.
Điều 2. Nội quy lao độngy được áp dụng đối với mọi loại hình lao động, kể cả người
học nghề, tập nghề, thử việc (sau đây gọi là người lao động).
Điều 3. Bản nội quy lao động này gồm 8 chương 16 điều. Những trường hợp không
quy định trong Nội quy lao động này sẽ được áp dụng theo Luật Lao động, Thỏa
ước lao động tập thể của Công ty và các quy định khác của Nhà nước.
CHƯƠNG II.
THỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
Điều 4. Thời gian làm việc
4.1. Ngày giờ làm việc: Ngày giờ làm việc thống nhất chung của Công ty 8
giờ/ngày. Tuy nhiên tùy hoạt động chuyên môn của từng bộ phận ngày giờ
làm việc có thể thay đổi.
Nội quy lao động 1/7
Nội quy lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội quy lao động - Người đăng: tranvanhop90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nội quy lao động 9 10 980