Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

Được đăng lên bởi Thach Diep Linh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Giao Phong
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Năm học 2014-2015
Tuần Tiết

1

2

3

4

5

6

7

8

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết
24

25

26

27

28

29

30

31

32

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

32

33

34

35

36

37

Duyệt của hiệu trưởng

Giao Phong, ngày 15 tháng 8 năm 2014
Giáo viên

Chú ý: Tiết nào không có số tiết theo phân phối chương trình thì không ghi số tiết

Trường THCS Giao Phong
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
Năm học 2014-2015
Tuần Tiết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

30

31

32

33

34

35

36

37

Duyệt của hiệu trưởng

Giao Phong, ngày 15 tháng 8 năm 2014
Giáo viên

Chú ý: Tiết nào không có số tiết theo phân phối chương trình thì không ghi số tiết

Trường THCS Giao Phong
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN
Năm học 2014-2015
Tuần Tiết
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bài

LỚP 6

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Duyệt của hiệu trưởng

Giao Phong, ngày 15 tháng 8 năm 2014
Giáo viên

Tuần Tiết

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Chú ý: Tiết nào không có số tiết theo phân phối chương trình thì không ghi số tiết

Trường THCS Giao Phong
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA
Năm học 2014-2015
Tuần Tiết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Bài

LỚP 8

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Tuần Tiết
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Bài

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Giao Phong, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Tuần Tiết

Bài

Duyệt của hiệu trưởng

Ghi chú

(Nội dung cắt, giảm, thay)

Giáo viên

Chú ý: Tiết nào không có số tiết theo phân phố...
Trường THCS Giao Phong
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Năm học 2014-2015
Tuần Tiết Bài
1
2
3
4
5
6
7
8
Ghi chú
(Nội dung cắt, giảm, thay)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 - Người đăng: Thach Diep Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 9 10 585