Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp:
Phaân tích hieän traïng vaø ñeà xuaát giaûi phaùp quaûn lyù moâi tröôøng Khu Coâng
Nghieäp Nhôn Hoäi – Khu A
2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp: 09/2007
4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 25/12/2007
5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn TS. CHEÁ ÑÌNH LYÙ
Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân.
Ngaøy thaùng naêm 2007
CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)
PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN
Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ………………………………………..
Ñôn vò:………………………………………………………………………………..
Ngaøy baûo veä:…………………………………………………………………….
Ñieåm toång keát:…………………………………………………………………
Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp:
…………………………………………………….
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC KTCN TPHCM
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC
------------------------
KHOA: MOÂI TRÖÔØNG VAØ
COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
HOÏ VAØ TEÂN: NGUYEÃN ÑÖÙC AN MSSV: 103108001
NGAØNH: KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP: 03 DMT 02
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội 9 10 47