Ktl-icon-tai-lieu

phiếu đăng ký học cao đẳng của trường FPT

Được đăng lên bởi Khù Khờ Khương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC
1. Số phiếu : (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số khi thu phiếu)

2. Đăng ký học: Trình độ Cao đẳng
3. Tên trường đăng ký vào học: HỆ CAO ĐẲNG THỰC HÀNH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
Nguyện vọng thứ nhất:

Ngành............................................................................................................

Nguyện vọng thứ hai:

Ngành............................................................................................................

Nguyện vọng thứ ba:

Ngành............................................................................................................

4. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: .............................................................................................................................
(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Giới(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

5. Ngày, tháng, năm sinh:
6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm).........................................................................................................
....................................................................
7. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:
9. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường & địa chỉ nơi trường đóng, xã (phường), huyện
(quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................


!"#$%&
'()*+,-.(Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số khi thu phiếu)
/( 01234.Trình độ5671
8( 9:;<=160123>?4.@ABCDEFG&H 
Nguyện vọng thứ nhất: Ngành............................................................................................................
Nguyện vọng thứ hai: Ngành............................................................................................................
Nguyện vọng thứ ba: Ngành............................................................................................................
I( 4>?:96JK6LL5:MN+..............................................................................................................................
(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) Giới(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
5. 1?KO:P1O0QN+:
R( ST:: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm).........................................................................................................
....................................................................
U( 2V-:<=1:;.WGhi số nhà, đường phố, thôn, bản, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
X(0Q:*:1+Y Z:<[16<[1.
\( [+:*:1+Y Z:<[16<[1: (ghi tên trường & địa chỉ nơi trường đóng, (phường), huyện
(quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
']( +^K_1Q+:<N*: (Ghi mỗi số vào một ô)
Ngày cấp:……………………………..Nơi cấp:…………………………………………………………………….
''( `+1+^KaP2,:b-cWxét tuyển; trúng tuyển):...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc..........................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng này đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành./.
Ngày …… tháng …… năm 20… deEF$ !"Cf
g23L5:MN+ Đang công tác tại ................................................................
.............................................................................................
Hoặc đang thường trú tại xã, phường ..................................
.............................................................................................
01.46-BM/DH/HDCV/FU 1.0
Ảnh
4x6
phiếu đăng ký học cao đẳng của trường FPT - Trang 2
phiếu đăng ký học cao đẳng của trường FPT - Người đăng: Khù Khờ Khương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phiếu đăng ký học cao đẳng của trường FPT 9 10 938