Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 3:
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Ảnh
4x6

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện,
tỉnh )................................................................................................... ..............................................................
......................................................................................................................

4. Dân tộc: ......................................................................
5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:
-

Năm

lớp

10:

............................. ................................................................................................................

-

Năm

lớp

11:

.............................................................................................................................................

-

Năm

lớp

12:

.............................................................................................................................................

6. Trường đăng ký xét tuyển:
.........................................................................................................................

7. Ngành đăng ký xét tuyển:
..............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................
......................................................................................................

Điện

thoại

(nếu

có):

.......................................

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12
trường ..................................................đã khai đúng sự
thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 2013
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng...
Phụ lục số 3:
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
(Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Ảnh
4 x 6
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày tháng
năm
3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện,
tỉnh )................................................................................................... ..............................................................
......................................................................................................................
4. Dân tộc: ......................................................................
5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:
- Năm lớp 10:
............................. ................................................................................................................
- Năm lớp 11:
.............................................................................................................................................
- Năm lớp 12:
.............................................................................................................................................
6. Trường đăng ký xét tuyển:
.........................................................................................................................
7. Ngành đăng ký xét tuyển:
..............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 - Trang 2
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 9 10 165