Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Được đăng lên bởi haduykhang59
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục IV
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
Trường THCS Thị Trấn Duyên Hải
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.
Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối
với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua và
khen thưởng, hội đồng kỷ luật, các hội đồng tư vấn khác).
b) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội
khác.
c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng (tổ giáo vụ và quản lý học sinh, tổ
quản trị đời sống và các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt).
1. Mô tả hiện trạng:
- Trường THCS Thị Trấn Duyên Hải có 01 hiệu trưởng [H1-1-01-01] và 01
phó hiệu trưởng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường trung
học [H1-1-01-02]. Nhà trường có Hội đồng trường với 11 thành viên, được thành
lập theo Quyết định số 39/QĐ-PGD&ĐT ngày 29/02/2012 của Trưởng phòng
Phòng Giáo dục – Đào tạo Duyên Hải [H1-1-01-03] . Trường có ra quyết định
thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng ngay từ đầu năm học nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tổ chức cán bộ - giáo viên - nhân viên đăng ký thi thi đầu năm
và bình xét các danh hiệu thi đua ở cuối năm học [H1-1-01-05]. Trường có thành
lập Hội đồng tư vấn gồm 11 thành viên nhằm để kịp thời tham mưu, đề xuất lên
Ban Giám hiệu trường những hoạt động chuyên môn, hoạt động của các đoàn thể
trong nhà trường. [H1-1-01-06].
- Nhà trường có các tổ chức: Chi bộ Đảng trường THCS Thị Trấn Duyên Hải
được thành lập vào năm 2003 cơ sơ tách ra từ Chi bộ Trường Cấp 2,3 Duyên Hải, đến
nay chi bộ có 24 đồng chí. Năm 2013 Chi bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2013 2015 và Ban chi ủy Chi bộ được Ban chấp hành Đảng Ủy Thị trấn Duyên Hải chuẩn y
theo quyết định Số 159-QĐ/ĐU ngày 22/3/2013 của Đảng ủy Thị trấn Duyên Hải
[H1-1-01-07]. Trường có tổ chức Công đoàn, năm 2012 tổ chức Đại hội bầu Ban
chấp hành gồm 07 đồng chí và được Công đoàn ngành Giáo dục huyện Duyên Hải
công nhận theo quyết định số 44/QĐ-CĐGD Duyên Hải ngày 25/9/2012 [H1-1-0108]. Có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư, Phó Bí thư và ủy
viên...
Phụ lục IV
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
 !  "! #$%&'
Trường THCS Thị Trấn Duyên Hải
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.
  !"
#$%&'()*'+,-+
,.$+'/(!0'%#$%&'1- 
!"2345-#67
%'()*+,-./()*+,-.#0#&)12&)12,-31)
4),-3#56/&)127+8,91)4),-3-:#&)12)1+%
;-.&)12;<5+6#0#&)12-=;0#'>
?'@#A#8&8B)*C%1%)D&
8E2FG)&))H+)D)I/E2FG)#0#@#A#JK&)
;0#>
#'(#0#@#+D@/L@)0:7+85MN#)@
7+8,913)#0#?&/6;0#1)4),-3#+D?)*'>
1. Mô tả hiện trạng:
- Trường THCS Thị Trấn Duyên Hải có 01 hiu trưng [H1-1-01-01] 01
phó hiu trưng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Điều l trường trung
học [H1-1-01-02]. N trường có Hội đồng trường với 11 thành viên, được thành
lập theo Quyết định số 39/QĐ-PGD&ĐT ngày 29/02/2012 của Trưng phòng
Phòng Giáo dục Đào tạo Duyên Hải [H1-1-01-03] . Trường ra quyết định
thành lập Hội đồng thi đua, khen thưng ngay từ đầu năm học nhằm tạo điều kin
thuận lợi cho vic t chức cán bộ - giáo viên - nhân viên đăng thi thi đầu năm
nh xét các danh hiu thi đua cuối năm học [H1-1-01-05]. Trường thành
lập Hội đồng vấn gồm 11 thành viên nhằm để kịp thời tham mưu, đề xuất lên
Ban Giám hiu trường những hoạt động chuyên môn, hoạt động của các đoàn thể
trong nhà trường. [H1-1-01-06].
- Ntrường các tổ chức: Chi bĐảng trường THCS Thị Trấn Duyên Hải
được thành lập vào m 2003 cơ tách ra từ Chi b Trường Cp 2,3 Dun Hải, đến
nay chi bộ 24 đng chí. Năm 2013 Chi bđã tiến hành đại hội nhim kỳ 2013 -
2015 và Ban chi y Chi bộ được Ban chấp nh Đảngy Thtrấn Dun Hải chuẩn y
theo quyết định Số 159-QĐ/ĐU ngày 22/3/2013 của Đảng ủy Th trấn Duyên Hi
[H1-1-01-07]. Trưng có tchức Công đoàn, năm 2012 t chc Đi hội bu Ban
chp hành gm 07 đng chí và được Công đoàn ngành Giáo dục huyn Duyên Hi
ng nhận theo quyết định số 44/QĐ-CĐGD Duyên Hải ngày 25/9/2012 [H1-1-01-
08]. Có tổ chc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí t, Phó Bí thư và ủy
viên BCH Chi đoàn được BCH Đn Thtrấn công nhn theo quyết định số 25/QĐ-
ĐTT ngày 16/10/2012 của BCH Đn Th trấn [H1-1-01-09]. Đội Thiếu niên
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ - Người đăng: haduykhang59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 9 10 69