Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Được đăng lên bởi Kun Özil
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
CHI ĐOÀN TM38B2
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2014

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Kết quả phân loại Đoàn viên năm học 2013 – 2014
-----------I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 Họ và tên: ....................................................................MSSV:............................................
 Đã nộp sổ Đoàn về Văn phòng Đoàn trường:  Có
 Không  Chưa rõ
 Đã hoàn thành “6 bài Lý luận chính trị”:
 Có
 Không  Chưa rõ
 Đã tham gia thực hiện công trình thanh niên:......................................................................
..................................................................................................................................................
Đoàn viên điền các thông tin vào phiếu trung thực, đầy đủ và đánh giá điểm vào phần của Đoàn
viên theo quy định. Nếu trong Hội nghị xét PLĐV, điểm PLĐV không bị thay đổi thì lấy đó làm điểm
Phân loại Đoàn viên năm học này.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG5
MỤC 1:
ĐIỂM HỌC TẬP
- Đối với khóa 35, 36, 37: điểm học tập được tính bằng điểm trung bình của hai học kì gần nhất (học kì II năm 2012 –
2013 và học kì I năm 2013 – 2014)
- Đối với khóa 38: điểm học tập là điểm trung bình học kì I năm 2013 - 2014.
Dưới 4.5

Từ 4.5 dưới 5.0

Từ 5.5
-dưới 5.0

Từ 5.5 dưới 6.0

Từ 6.0 dưới 6.5

Từ 6.5 dưới 7.0

Từ 7.0
-dưới 7.5

Từ 7.5 dưới 8.0

Từ 8.0 dưới 8.5

8.5
trở lên

0 điểm

5 điểm

10 điểm

15 điểm

20 điểm

25 điểm

30 điểm

35 điểm

40 điểm

45 điểm

Điểm học tập:..................................................................................Điểm PLĐV:.........................................
MỤC 2:
ĐIỂM THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG
STT

Tên hoạt động

Điểm tương ứng với vai trò
Tham
Tham
Tổ chức
gia
dự
(3 điểm)
(2 điểm) (1 điểm)

Điểm số đánh giá
Hội
Đoàn
BCH
nghị
viên
CĐ
CĐ

2.1. Cấp trường và trên cấp trường (tối đa 20 điểm)
(Là các hoạt động do Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoặc các tổ chức trên
cấp trường, các đơn vị khác tương đương cấp trường tổ chức)
1

Mùa hè xanh 2013

2

Xin Chào K38

3

Vận động phong cách sinh viên Luật

4

Xuân tình nguyện 2014

5

Ngày hội sinh viên khỏe

6

Giao lưu gặp gỡ dân tộc thiểu số và sinh viên Lào

7

Tiếng hát sinh viên Luật

8

Giải cầu lông – hội thao toàn trường

9

Ngày đi học không xe máy

10

Hội thu ngày xuân

11

Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội 2013

12

Cuộc vận động mùa thi nghiêm túc, nhà vô địch điểm 9
điểm 1...
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Kết quả phân loại Đoàn viên năm học 2013 – 2014
------------
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ....................................................................MSSV:............................................
Đã nộp sổ Đoàn về Văn phòng Đoàn trường: Không Chưa rõ
Đã hoàn thành “6 bài Lý luận chính trị”: Không Chưa rõ
Đã tham gia thực hiện công trình thanh niên:......................................................................
..................................................................................................................................................
Đoàn viên điền các thông tin vào phiếu trung thực, đầy đủ đánh giá điểm vào phần của Đoàn
viên theo quy định. Nếu trong Hội nghị xét PLĐV, điểm PLĐV không bị thay đổi thì lấy đó làm điểm
Phân loại Đoàn viên năm học này.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG5
MỤC 1:
ĐIỂM HỌC TẬP
- Đối với khóa 35, 36, 37: điểm học tập được tính bằng điểm trung bình của hai học gần nhất (học II năm 2012
2013 và học kì I năm 2013 – 2014)
- Đối với khóa 38: điểm học tập là điểm trung bình học kì I năm 2013 - 2014.
Dưới 4.5
Từ 4.5 -
dưới 5.0
Từ 5.5
-dưới 5.0
Từ 5.5 -
dưới 6.0
Từ 6.0 -
dưới 6.5
Từ 6.5 -
dưới 7.0
Từ 7.0
-dưới 7.5
Từ 7.5 -
dưới 8.0
Từ 8.0 -
dưới 8.5
8.5
trở lên
0 điểm 5 điểm 10 điểm 15 điểm 20 điểm 25 điểm 30 điểm 35 điểm 40 điểm 45 điểm
Điểm học tập:..................................................................................Điểm PLĐV:.........................................
MỤC 2:
ĐIỂM THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG
STT Tên hoạt động
Điểm tương ứng với vai trò Điểm số đánh giá
Tổ chức
(3 điểm)
Tham
gia
(2 điểm)
Tham
dự
(1 điểm)
Đoàn
viên
BCH
Hội
nghị
2.1. Cấp trường và trên cấp trường (tối đa 20 điểm)
(Là các hoạt động do Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoặc các tổ chức trên
cấp trường, các đơn vị khác tương đương cấp trường tổ chức)
1 Mùa hè xanh 2013
2 Xin Chào K38
3 Vận động phong cách sinh viên Luật
4 Xuân tình nguyện 2014
5 Ngày hội sinh viên khỏe
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
CHI ĐOÀN TM38B2
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2014
PHIẾU ĐÁNH GIÁ - Trang 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ - Người đăng: Kun Özil
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHIẾU ĐÁNH GIÁ 9 10 756