Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi ngvnhi
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 13215 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Th.s Hồ Minh Nhị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2013

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2012-2013
1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Nhí
MSSV: 1091204
Ngành: Kỹ Thuật Điện
Khóa : 35
2. Tên đề tài thực hiện: Nghiên Cứu Sử Dụng Thiết Bị Điều Khiển Khả Trình PLC S71200.
3. Địa điểm thực hiện: Phòng thực tập máy điện, thời gian thực hiện 14 tuần.
4. Họ và tên người hướng dẫn đề tài: ThS. Hồ Minh Nhị.
5. Mục tiêu của đề tài:
+ Nghiên cứu được cách sử dụng dòng sản phẩm PLC S7-1200 của Siemens.
+ Khai thác các tính năng mới của dòng PLC S7-1200.
6. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:
7. Các yêu cầu hỗ trợ cho việc thục hiện đề tài:
8. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài:
SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN của CB tại cơ sở (Nếu có)

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN

SVTH: Nguyễn Văn Nhí – Kỹ Thuật Điện K35

Ý KIẾN của CBHD

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG LV & TLTN

Trang 1

Luận văn tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

GVHD: Th.s Hồ Minh Nhị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2013

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Năm học: 2012-2013
1. Tên đề tài: Nghiên Cứu Sử Dụng Thiết Bị Điều Khiển Khả Trình PLC S7-1200.
2. Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Nhí.
3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: ThS. Hồ Minh Nhị.
4. Đặt vấn đề (giới thiệu chung): NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PLC S7-1200
5. Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu tổng quan về version các họ PLC S7-1200. Hiểu được về
cấu trúc phần cứng PLC S7-1200, ngôn ngữ lập trình và ứng dụng thực tế của thiết bị này.
6. Địa điểm: Phòng thực tập máy điện, thời gian thực hiện 14 tuần.
7. Giới thiệu về thực trạng có liên quan tới vấn đề trong đề tài: Thiết bị khối nguồn 24V
DC, PLC S7-1200 (CPU1214C AC/DC/Rly), HMI KTP600, … đã có sẵn tại phòng TT.
Máy Điện.
8. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PLC S7-1200
1.1. Giới thiệu về PLC S7-1200
1.2. Khả năng mở rộng của CPU
1.3. Các loại Module của S7-1200
1.4. Các bảng hiển thị
1.5. Chế độ vận hành của PLC
1.6. STEP 7 Basic
1.7. Kết nối phần cứng
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG DỰ ÁN VỚI TIA PORTAL V11
2.1. Tạo một dự án
2.2. Cấu hình thiết bị
2.3. Lập trình cho PLC
2.4. Tải dữ liệu dự án tới thiết bị
2.5. Sử dụng các chức năng online

SVTH: Nguyễn Văn Nhí – Kỹ Thuật Điện K35

Trang 2

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Th.s Hồ Min...
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Hồ Minh Nhị
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN
Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2013
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2012-2013
1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Nhí MSSV: 1091204
Ngành: Kỹ Thuật Điện Khóa : 35
2. Tên đề tài thực hiện: Nghiên Cứu Sử Dụng Thiết Bị Điều Khin Khả Trình PLC S7-
1200.
3. Địa điểm thực hiện: Phòng thực tập máy điện, thời gian thực hiện 14 tuần.
4. Họ và tên người hướng dẫn đề tài: ThS. Hồ Minh Nhị.
5. Mục tiêu của đề tài:
+ Nghiên cứu được cách sử dụng dòng sản phẩm PLC S7-1200 của Siemens.
+ Khai thác các tính năng mới của dòng PLC S7-1200.
6. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:
7. Các yêu cầu hỗ trợ cho việc thục hiện đề tài:
8. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài:
SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN của CB tại cơ sở (Nếu có) Ý KIẾN của CBHD
Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG LV & TLTN
SVTH: Nguyễn Văn Nhí – Kỹ Thuật Điện K35 Trang 1
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP - Người đăng: ngvnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 9 10 854