Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4818 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PhiÕu ®Ò nghÞ x¸c nh©n thêi gian tham gia b¶o hiÓm x· héi
( Khi ®èi t­îng di chuyÓn, th«i viÖc hoÆc h­ëng chÕ ®é BHXH )
§¬n VÞ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M· Sè §¬n VÞ
§· ®ãng BHXH ®Õn th¸ng
n¨m 2006: §Ò nghÞ BHXHHN x¸c nh©n thêi gian tham gia BHXH cho c¸c ¤ng, Bµ cã tªn sau
STT Hä Vµ Tªn

M· Sè Sè Sæ BHXH

Néi Dung X¸c Nh©n
§èng BHXH Tõ… §Õn Thêi gian gi¸n ®o¹n

Sè: . . . . . . . . . / . . . . . . . .
Ngµy
Th¸ng
N¨m 2006
C¸n bé kiÓm tra

Thêi gian ®ãng BHXH

Hµ Néi,Ngµy
Ng­êi lËp biÓu

Lý do x¸c nhËn

Th¸ng

N¨m 2006

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

...
PhiÕu ®Ò nghÞ x¸c nh©n thêi gian tham gia b¶o hiÓm x· héi
§¬n VÞ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M· Sè §¬n VÞ
§· ®ãng BHXH ®Õn th¸ng n¨m 2006: §Ò nghÞ BHXHHN x¸c nh©n thêi gian tham gia BHXH cho c¸c ¤ng, Bµ cã tªn sau
STT Hä Vµ Tªn
M· Sè Sè Sæ BHXH
Néi Dung X¸c Nh©n
Lý do x¸c nhËn
§èng BHXH Tõ §Õn
Thêi gian gi¸n ®o¹n
Thêi gian ®ãng BHXH
Sè: . . . . . . . . . / . . . . . . . .
Ngµy Th¸ng N¨m 2006
Hµ Néi,Ngµy Th¸ng N¨m 2006
C¸n bé kiÓm tra
( Khi ®èi tîng di chuyÓn, th«i viÖc hoÆc hëng chÕ ®é BHXH )
Ng2êi lËp biÓu Thñ tr2ëng ®¬n vÞ
Phiếu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 9 10 684