Ktl-icon-tai-lieu

phiếu đề xuất

Được đăng lên bởi tamti1415
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường MN Xuân Lộc
Lớp: Mầm 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Kính gởi:……………………………………………………………………………….
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………
Bộ phận: …………………………………………………………………………………
Đề Nghị duyệt số tiền: ……………………………………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………
Lý do:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kính đề nghị chi hội trưởng của lớp duyệt xét số tiền trên
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Trường MN Xuân Lộc
Lớp: Mầm 1

T/M CHI HỘI LỚP
HỘI TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Kính gởi:……………………………………………………………………………….
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………
Bộ phận: …………………………………………………………………………………
Đề Nghị duyệt số tiền: ……………………………………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………
Lý do:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kính đề nghị chi hội trưởng của lớp duyệt xét số tiền trên
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

T/M CHI HỘI LỚP
HỘI TRƯỞNG

...
Trường MN Xuân Lộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp: Mầm 1 Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
PHIẾU ĐỀ XUẤT
Kính gởi:……………………………………………………………………………….
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………
Bộ phận: …………………………………………………………………………………
Đề Nghị duyệt số tiền: ……………………………………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………
Lý do:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kính đề nghị chi hội trưởng của lớp duyệt xét số tiền trên
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ T/M CHI HỘI LỚP
HỘI TRƯỞNG
Trường MN Xuân Lộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp: Mầm 1 Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
PHIẾU ĐỀ XUẤT
Kính gởi:……………………………………………………………………………….
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………
Bộ phận: …………………………………………………………………………………
Đề Nghị duyệt số tiền: ……………………………………………………………………
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………
Lý do:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kính đề nghị chi hội trưởng của lớp duyệt xét số tiền trên
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ T/M CHI HỘI LỚP
HỘI TRƯỞNG
phiếu đề xuất - Người đăng: tamti1415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phiếu đề xuất 9 10 963