Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 24A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH,
TP.....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./PĐC

...., ngày............tháng......năm .........

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG
Loại chế độ: Hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang
Họ và tên:.............................................. Số hồ sơ :.....................................................
Ngày tháng năm sinh:................................ Giới tính:......................................................
Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:....................................................
Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú trước khi nghỉ hưu:............................................................
Thời gian đóng BHXH để tính lương hưu ...........................................................................
Tỷ lệ hưởng: .........................................................................................................................
Mức tiền làm căn cứ tính lương hưu: ...................................................................................
Mức lương hưu tháng: - Theo mức tính: ..............................................................................
- Bù thêm (nếu có) ..........................................................................
Cộng = .................................
Hưởng lương hưu kể từ ngày......tháng.... năm.................
Nơi nhận lương hưu:..........................................................................................
PHẦN ĐIỀU CHỈNH
(Theo quy định của chính sách từng thời kỳ)
1. Điều chỉnh theo NĐ 06/CP từ 01/01/1997

= ........................................

2. Điều chỉnh theo NĐ 175/CP từ 01/01/2000

= ........................................

3. Điều chỉnh theo NĐ 77/CP từ 01/01/2001

= ........................................

4. Điều chỉnh theo NĐ 03/CP từ 01/2003

= ........................................

5. Điều chỉnh theo NĐ 208/CP từ 01/10/2004

= ........................................

6. Điều chỉnh theo NĐ 117/CP từ 01/10/2005

= ........................................

7. Điều chỉnh theo NĐ 118/CP từ 01/10/2005

= ........................................

8. Điều chỉnh theo NĐ 93/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006

= ........................................

9. Điều chỉnh theo NĐ 94/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006

= ........................................

10. Điều chỉnh theo NĐ 184/2007/NĐ-CP từ 01/01/2008

= ..............................
Mẫu số 24A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH,
TP.....
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ........./PĐC ...., ngày............tháng......năm .........
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG
Loại chế độ: Hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang
Họ và tên:.............................................. Số hồ sơ :.....................................................
Ngày tháng năm sinh:................................ Giới tính:......................................................
Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:....................................................
Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú trước khi nghỉ hưu:............................................................
Thời gian đóng BHXH để tính lương hưu ...........................................................................
Tỷ lệ hưởng: .........................................................................................................................
Mức tiền làm căn cứ tính lương hưu: ...................................................................................
Mức lương hưu tháng: - Theo mức tính: ..............................................................................
- Bù thêm (nếu có) ..........................................................................
Cộng = .................................
Hưởng lương hưu kể từ ngày......tháng.... năm.................
Nơi nhận lương hưu:..........................................................................................
PHẦN ĐIỀU CHỈNH
(Theo quy định của chính sách từng thời kỳ)
1. Điều chỉnh theo NĐ 06/CP từ 01/01/1997 = ........................................
2. Điều chỉnh theo NĐ 175/CP từ 01/01/2000 = ........................................
3. Điều chỉnh theo NĐ 77/CP từ 01/01/2001 = ........................................
4. Điều chỉnh theo NĐ 03/CP từ 01/2003 = ........................................
5. Điều chỉnh theo NĐ 208/CP từ 01/10/2004 = ........................................
6. Điều chỉnh theo NĐ 117/CP từ 01/10/2005 = ........................................
7. Điều chỉnh theo NĐ 118/CP từ 01/10/2005 = ........................................
8. Điều chỉnh theo NĐ 93/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006 = ........................................
Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương - Trang 2
Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương 9 10 25