Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu thanh toán tiền bốc xếp

Được đăng lên bởi nguyenhuunamadc
Số trang: 660 trang   |   Lượt xem: 2150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công Ty TNHH MTV Gạo Thu Hà
Ấp Tân Lập, Xã Tân Quy Tây, Sa Đéc, Đồng Tháp

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
…………..oOo………….
Ngày 14 tháng 01 năm 2014

PHIẾU THANH TOÁN TIỀN BỐC XẾP, CA MÁY
Tôi tên: Nguyễn Hữu Nam
Địa chỉ: Tổ CNBX kho Sa Đéc
Đại diện tổ công nhân, đã nhận tiền bốc xếp các công việc như sau:
STT
Nội dung
Số lượng
01 Thành Phẩm
95,750
Tổng cộng
Bằng chữ:
Thủ kho

Đính kèm danh sách công nhân:
STT
Họ & Tên
1 Nguyễn Hòa An
2 Nguyễn Hữu Phúc
3 Huỳnh Quốc Hùng
4 Nguyễn Thành Nam
5 Nguyễn Thế Hên
6 Nguyễn Thế Hiếu
7 Lâm Tấn Thành
8 Nguyễn Bá Hòa
9 Lê Minh Đức
10 Trần Anh Dũng
11 Nguyễn Văn Dũng
12 Phan Hoàng Phúc
13 Lâm Hoàng Tâm
14 Trần Khánh Bò
15 Trần Thanh Liêm
16 Nguyễn Tấn Hùng
17 Lưu Văn Nghét
18 Lê Anh
19 Nguyễn Quốc Khánh
20 Trần Hoài Hận
21 Nguyễn Văn Tài
22 Hồng Quốc Hòa
23 Lưu Duy Thanh
24 Nguyễn Hữu Tuệ
25 Phạm Quang Thái
26 Phạm Minh Phúc
27 Lâm Văn Tư

Đơn giá
83

Tổ Công Nhân

Số tiền
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948

STT
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Họ & Tên
Huỳnh Hữu Thắng
Trần Văn Hải
Phan Hồng Tiếp
Trương Thoại Mi Mi
Tô Văn Nguyên
Phan Hồng Dũng
Lê Văn Quý
Nguyễn Văn Thượng
Bùi Văn Dũng
Nguyễn Thành Nhơn
Lương Minh Lợi
Phan Văn Nghệ
Văn Duy Phú
Lê Duy Sang
Võ Lê Trung Quân
Bùi Văn Sỉ
Nguyễn Phú Quí
Trần Văn Phong
Mai Sơn Tùng
Nguyễn Văn Hiếu
Trần Minh Châu
Trương Ngọc Minh
Nguyễn Hữu Tài
Gan Phước Hùng
Trần Văn Sinh

Thành tiền
7,947,250
7,947,250

Kế Toán

Số tiền
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948
149,948

28

Thái Văn Mến

149,948

56
Tổng cộng

7,947,250

Công Ty TNHH MTV Gạo Thu Hà
Ấp Tân Lập, Xã Tân Quy Tây, Sa Đéc, Đồng Tháp

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
…………..oOo………….
Ngày 15 tháng 01 năm 2014
PHIẾU THANH TOÁN TIỀN BỐC XẾP, CA MÁY

Tôi tên: Nguyễn Hữu Nam
Địa chỉ: Tổ CNBX kho Sa Đéc
Đại diện tổ công nhân, đã nhận tiền bốc xếp các công việc như sau:
STT
Nội dung công việc
Số lượng
01 Thành Phẩm
68,000
Tổng cộng
Bằng chữ:
Thủ kho

Vương Trí Cường
Đính kèm danh sách công nhân:
STT
Họ & Tên
1 Nguyễn Hòa An
2 Nguyễn Hữu Phúc
3 Huỳnh Quốc Hùng
4 Nguyễn Thành Nam
5 Nguyễn Thế Hên
6 Nguy...
Công Ty TNHH MTV Gạo Thu Hà
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ấp Tân Lập, Xã Tân Quy Tây, Sa Đéc, Đồng Tháp
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
…………..oOo………….
Ngày 14 tháng 01 năm 2014
PHIẾU THANH TOÁN TIỀN BỐC XẾP, CA MÁY
Tôi tên: Nguyễn Hữu Nam
Địa chỉ: Tổ CNBX kho Sa Đéc
Đại diện tổ công nhân, đã nhận tiền bốc xếp các công việc như sau:
STT Nội dung Số lượng Đơn giá
Thành tiền
01 Thành Phẩm 95,750 83
7,947,250
Tổng cộng
7,947,250
Bằng chữ:
Thủ kho Tổ Công Nhân
Kế Toán
Đính kèm danh sách công nhân:
STT Họ & Tên Số tiền STT Họ & Tên
Số tiền
1
Nguyễn Hòa An
149,948 29
Huỳnh Hữu Thắng
149,948
2
Nguyễn Hữu Phúc
149,948 30
Trn Văn Hải
149,948
3
Huỳnh Quốc Hùng
149,948 31
Phan Hồng Tiếp
149,948
4
Nguyễn Thành Nam
149,948 32
Tơng Thoại Mi Mi
149,948
5
Nguyễn Thế Hên
149,948 33
Tô Văn Nguyên
149,948
6
Nguyễn Thế Hiếu
149,948 34
Phan Hồng Dũng
149,948
7
Lâm Tấn Thành
149,948 35
Lê Văn Quý
149,948
8
Nguyễn Bá Hòa
149,948 36
Nguyễn Văn Thượng
149,948
9
Lê Minh Đức
149,948 37
Bùi Văn Dũng
149,948
10
Trần Anh Dũng
149,948 38
Nguyễn Thành Nhơn
149,948
11
Nguyễn Văn Dũng
149,948 39
Lương Minh Lợi
149,948
12
Phan Hoàng Phúc
149,948 40
Phan Văn Nghệ
149,948
13
Lâm Hoàng Tâm
149,948 41
Văn Duy Phú
149,948
14
Trần Khánh Bò
149,948 42
Lê Duy Sang
149,948
15
Trần Thanh Liêm
149,948 43
Võ Lê Trung Quân
149,948
16
Nguyễn Tấn Hùng
149,948 44
Bùi Văn Sỉ
149,948
17
Lưu Văn Nghét
149,948 45
Nguyễn Phú Quí
149,948
18
Lê Anh
149,948 46
Trần Văn Phong
149,948
19
Nguyễn Quốc Khánh
149,948 47
Mai Sơn Tùng
149,948
20
Trần Hoài Hận
149,948 48
Nguyễn Văn Hiếu
149,948
21
Nguyễn Văn Tài
149,948 49
Trần Minh Châu
149,948
22
Hồng Quốc Hòa
149,948 50
Tơng Ngọc Minh
149,948
23
Lưu Duy Thanh
149,948 51 Nguyễn Hữu Tài
149,948
24
Nguyễn Hữu Tuệ
149,948 52 Gan Phước Hùng
149,948
25
Phạm Quang Thái
149,948 53 Trần Văn Sinh
149,948
26
Phạm Minh Phúc
149,948 54
27
Lâm Văn Tư
149,948 55
Phiếu thanh toán tiền bốc xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu thanh toán tiền bốc xếp - Người đăng: nguyenhuunamadc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
660 Vietnamese
Phiếu thanh toán tiền bốc xếp 9 10 305