Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu thu mẫu C 30 BB

Được đăng lên bởi quannguyenfco
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3661 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mẫu số: C30-BB
Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đơn vị: Quỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ phận: Văn phòng Quỹ Bảo Trì Đường Bộ
Mã ĐVQHNS: 3020595

Quyển số:..............
Số:.........................
Nợ: ....................
Có: ........................

PHIẾU THU

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Họ, tên người nộp tiền: ......................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Lý do nộp: ..........................................................................................................................
Số tiền: ................................ (Viết bằng chữ): ..................................................................
Kèm theo: .................... chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ..................................................................................

Người nộp
(Ký, họ tên)

Ngày ...... tháng ...... năm .........
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ......................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

...
Đơn vị: Quỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ phận: Văn phòng Quỹ Bảo Trì Đường Bộ
Mã ĐVQHNS: 3020595
PHIẾU THU
Ngày ...... tháng ...... năm .......
Họ, tên người nộp tiền: ......................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Lý do nộp: ..........................................................................................................................
Số tiền: ................................ (Viết bằng chữ): ..................................................................
Kèm theo: .................... chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ..................................................................................
Người nộp
(Ký, họ tên)
Ngày ...... tháng ...... năm .........
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ......................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).
Mẫu số: C30-BB
Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Quyển số:..............
Số:.........................
Nợ: ....................
Có: ........................
Phiếu thu mẫu C 30 BB - Người đăng: quannguyenfco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu thu mẫu C 30 BB 9 10 912