Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THỦ THUẬT

Được đăng lên bởi Đời Vẫn Bụi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ Y TẾ BẮC GIANG
PKĐK BẮC THĂNG LONG

PHIẾU THỦ THUẬT
(Lần thứ…..)

MS:
Số:

-

Họ và tên người bệnh: ……….………………………..………………..…………………Tuổi:……………………..Nam/Nữ.

-

Địa chỉ:…………………………………….……………….….………………………………………………………..………..……………………..

-

Phòng khám số: ………………….……………………..………………………………………………………..………..……………………..

-

Chẩn đoán: …………………………………………………………………………………………………………..………..……………………..

-

Yêu cầu kiểm tra:…………………………………………...……………………………………..………………………………………….…

…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ngày….........tháng…..…...năm 2015
BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

Họ và tên:………………………….…………………...

SỞ Y TẾ BẮC GIANG
PKĐK BẮC THĂNG LONG

PHIẾU THỦ THUẬT
(Lần thứ…..)

MS:
Số:

-

Họ và tên người bệnh: ……….……………….…………...……………………………………Tuổi:………………..Nam/Nữ.

-

Địa chỉ:…………………………………….………………..….………………………………………………………..………..……………………..

-

Phòng khám số: ………………….……………………..………………………………………………………..………..……………………..

-

Chẩn đoán: ………………………………………………….....……………………………………………………..………..……………………..

-

Yêu cầu kiểm tra:…………………………………………………...……………………………..………………………………………….…

…………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Ngày….........tháng…..…...năm 2015
BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

Họ và tên:………………………….…………………...

...
SỞ Y TẾ BẮC GIANG
PKĐK BẮC THĂNG LONG
PHIẾU THỦ THUẬT
(Lần thứ…..)
MS:
Số:
- Họ và tên người bệnh: ……….………………………..………………..…………………Tuổi:……………………..Nam/Nữ.
- Địa chỉ:…………………………………….……………….….………………………………………………………..………..……………………..
- Phòng khám số: ………………….……………………..………………………………………………………..………..……………………..
- Chẩn đoán: …………………………………………………………………………………………………………..………..……………………..
- Yêu cầu kiểm tra:…………………………………………...……………………………………..………………………………………….…
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ngày….........tháng…..…...năm 2015
BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ
Họ và tên:………………………….…………………...
SỞ Y TẾ BẮC GIANG
PKĐK BẮC THĂNG LONG
PHIẾU THỦ THUẬT
(Lần thứ…..)
MS:
Số:
- Họ và tên người bệnh: ……….……………….…………...……………………………………Tuổi:………………..Nam/Nữ.
- Địa chỉ:…………………………………….………………..….………………………………………………………..………..……………………..
- Phòng khám số: ………………….……………………..………………………………………………………..………..……………………..
- Chẩn đoán: ………………………………………………….....……………………………………………………..………..……………………..
- Yêu cầu kiểm tra:…………………………………………………...……………………………..………………………………………….…
…………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Ngày….........tháng…..…...năm 2015
BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ
PHIẾU THỦ THUẬT - Trang 2
PHIẾU THỦ THUẬT - Người đăng: Đời Vẫn Bụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU THỦ THUẬT 9 10 90