Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ...........
Phòng CT Học sinh, Sinh viên
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN
HỌC KỲ ….

NĂM HỌC 200…..- 200….

Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/ Viện………………………………….…………
Người báo cáo: ………………………………………………………………………..…..
Phụ trách lớp:………………………….Khoá:………….Khoa:…………………………..
Nội dung bao gồm:
1. Số sinh viên trong lớp:………………………….
2. Tình hình chung:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tư tưởng chính trị:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Kết quả học tập:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Kết quả rèn luyện:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Kiến nghị, đề xuất:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Hà Nội, ngày

tháng

năm 200…

CỐ VẤN HỌC TẬP
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

...
TRƯỜNG ...........
Phòng CT Học sinh, Sinh viên
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN
HỌC KỲ …. NĂM HỌC 200…..- 200….
Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/ Viện………………………………….…………
Người báo cáo: ………………………………………………………………………..…..
Phụ trách lớp:………………………….Khoá:………….Khoa:…………………………..
Nội dung bao gồm:
1. Số sinh viên trong lớp:………………………….
2. Tình hình chung:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tư tưởng chính trị:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Kết quả học tập:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Kết quả rèn luyện:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Kiến nghị, đề xuất:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Hà Nội, ngày tháng năm 200…
CỐ VẤN HỌC TẬP
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 9 10 826