Ktl-icon-tai-lieu

Phổ cập

Được đăng lên bởi thcsthienphu-qh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUAN HÓA
TRƯỜNG PT THCS DTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH
(Kèm theo công văn số 1659/SGDĐT-PC&CTHSSV
ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT)

TT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh
Nam

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện nay

Học sinh
lớp

Nữ

1

Hà Lan Anh

2/20/2003

Thái

Tân Phúc Phú Lệ-Huyện Quan Hóa

Tân Phúc Phú Lệ-Huyện Quan Hóa

6A

2

Hoàng Tuấn Anh

5/29/2003

Mường

Khu 3- Thị Trấn-Huyện Quan Hóa

Khu 3- Thị Trấn-Huyện Quan Hóa

6A

3

Lê Trần Lan Anh

4/9/2003

Kinh

Khu 3 Thị Trấn-Huyện Quan Hóa

Khu 3 Thị Trấn-Huyện Quan Hóa

6A

4

Cao Thị Huyền Chi

10/25/2003

Thái

Kame- Phú Nghiêm-Huyện Quan Hóa

Kame- Phú Nghiêm-Huyện Quan Hóa

6A

5

Hà Phương Chi

1/16/2003

Thái

Phé -Phú Xuân-Huyện Quan Hóa

Phé -Phú Xuân-Huyện Quan Hóa

6A

6

Lò Thành Duy

4/27/2003

Mường

Bản Khuông- Nam Xuân-Huyện Quan Hóa

Khuông- Nam Xuân-Huyện Quan Hóa

6A

7

Lê Trung Dũng

5/7/2003

Thái

Bản Chăm -Xuân Phú-Huyện Quan Hóa

Chăm -Xuân Phú-Huyện Quan Hóa

6A

8

Phạm Bá Dương

7/24/2003

Thái

Tân Hương -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa

Tân Hương -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa

6A

9

Lộc Thị Giang

1/25/2003

Mường

Bản Cua- Nam Tiến-Huyện Quan Hóa

Bản Cua- Nam Tiến-Huyện Quan Hóa

6A

10 Hà Thị Hà

3/24/2003

Thái

Bản Sại- Phú Lệ-Huyện Quan Hóa

Bản Sại- Phú Lệ-Huyện Quan Hóa

6A

11 Đinh Thị Thu Huyền

12/21/2003

Thái

Bản Tà Bán- Trung Sơn-Huyện Quan Hóa

Bản Tà Bán- Trung Sơn-Huyện Quan Hóa

6A

Mường

Chiềng Yên -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa

Chiềng Yên -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa

6A

12 Đinh Thanh Lâm

6/23/2003

13 Hà Phương Liên

1/26/2003

Thái

Nam Thành -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa

Nam Thành -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa

6A

14 Hà Thị Khánh Linh

12/20/2003

Thái

Bản Đỏ- Phú Thanh-Huyện Quan Hóa

Bản Đỏ- Phú Thanh-Huyện Quan Hóa

6A

Thái

Bản Ban- Hồi Xuân-Huyện Quan Hóa

Bản Ban- Hồi Xuân-Huyện Quan Hóa

6A

Thái

Ban- Hồi Xuân. -Huyện Quan Hóa

Ban- Hồi Xuân. -Huyện Quan Hóa

6A

15 Phạm Bá Linh
16 Trịnh Trúc Linh

9/3/2003
8/21/2003

17 Hà Khánh Ly
18 Lê Nhật Minh

1/1/2003
1/13/2003

Thái

Pọong- Hiền Kiệt-Huyện Quan Hóa

Pọong- Hiền Kiệt-Huyện Quan Hóa

6A

Thái

Khu 4- Thị Trấn-Huyện Quan Hóa

Khu 4- Thị Trấn-Huyện Quan Hóa

6A

19 Phạm Thiên Nga

12/7/2003

Thái

Bản pạo- Trung Sơn-Huyện Quan Hóa

Bản pạo- Trung Sơn-Huyện Quan Hóa

6A

20 Hà Như Nguyệt

10/11/2003

Thái

Chiềng- Hiền Kiệt-Huyện Quan Hóa

Chiềng- Hiền Kiệt-Huyện Quan Hóa

6A

21 Giàng A Ninh

7/8/2003

H’Mông
...
TT Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay
Nam Nữ
1 Hà Lan Anh 2/20/2003 Thái Tân Phúc Phú Lệ-Huyện Quan Hóa Tân Phúc Phú Lệ-Huyện Quan Hóa 6A
2 Hoàng Tuấn Anh 5/29/2003 Mường Khu 3- Thị Trấn-Huyện Quan Hóa Khu 3- Thị Trấn-Huyện Quan Hóa 6A
3 Lê Trần Lan Anh 4/9/2003 Kinh Khu 3 Thị Trấn-Huyện Quan Hóa Khu 3 Thị Trấn-Huyện Quan Hóa 6A
4 Cao Thị Huyền Chi 10/25/2003 Thái Kame- Phú Nghiêm-Huyện Quan Hóa Kame- Phú Nghiêm-Huyện Quan Hóa 6A
5 Hà Phương Chi 1/16/2003 Thái Phé -Phú Xuân-Huyện Quan Hóa Phé -Phú Xuân-Huyện Quan Hóa 6A
6 Lò Thành Duy 4/27/2003 Mường Bản Khuông- Nam Xuân-Huyện Quan Hóa Khuông- Nam Xuân-Huyện Quan Hóa 6A
7 Lê Trung Dũng 5/7/2003 Thái Bản Chăm -Xuân Phú-Huyện Quan Hóa Chăm -Xuân Phú-Huyện Quan Hóa 6A
8 Phạm Bá Dương 7/24/2003 Thái Tân Hương -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa Tân Hương -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa 6A
9 Lộc Thị Giang 1/25/2003 Mường Bản Cua- Nam Tiến-Huyện Quan Hóa Bản Cua- Nam Tiến-Huyện Quan Hóa 6A
10 Hà Thị Hà 3/24/2003 Thái Bản Sại- Phú Lệ-Huyện Quan Hóa Bản Sại- Phú Lệ-Huyện Quan Hóa 6A
11 Đinh Thị Thu Huyền 12/21/2003 Thái Bản Tà Bán- Trung Sơn-Huyện Quan Hóa Bản Tà Bán- Trung Sơn-Huyện Quan Hóa 6A
12 Đinh Thanh Lâm 6/23/2003 Mường Chiềng Yên -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa Chiềng Yên -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa 6A
13 Hà Phương Liên 1/26/2003 Thái Nam Thành -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa Nam Thành -Thành Sơn-Huyện Quan Hóa 6A
14 Hà Thị Khánh Linh 12/20/2003 Thái Bản Đỏ- Phú Thanh-Huyện Quan Hóa Bản Đỏ- Phú Thanh-Huyện Quan Hóa 6A
15 Phạm Bá Linh 9/3/2003 Thái Bản Ban- Hồi Xuân-Huyện Quan Hóa Bản Ban- Hồi Xuân-Huyện Quan Hóa 6A
16 Trịnh Trúc Linh 8/21/2003 Thái 6A
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Dân tộc Học sinh
lớp
Ban- Hồi Xuân. -Huyện Quan Hóa Ban- Hồi Xuân. -Huyện Quan Hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH
(Kèm theo công văn số 1659/SGDĐT-PC&CTHSSV
ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT)
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUAN HÓA
TRƯỜNG PT THCS DTNT
Phổ cập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phổ cập - Người đăng: thcsthienphu-qh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phổ cập 9 10 884