Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––
PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số: …… Ký ngày: …./…./20…..)
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./20…., hai bên thõa thuận và bổ sung các nội dung
ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các
bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:
Thay đổi thông tin:
STT

Thông tin hiện tại

Thông tin mới

1

Tên công ty

Công Ty …...

2

Địa chỉ

3

Mã số thuế

4

Số điện thoại

Công Ty ….

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: ………….. ký ngày ……/…./20…… cho đến
ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.
Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
…….., ngày ..... tháng .... năm 20……
Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––
PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số: …… Ký ngày: …./…./20…..)
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./20…., hai bên thõa thuận và bổ sung các nội dung
ghi trong bảng của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các
bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:
Thay đổi thông tin:
STT Thông tin hiện tại Thông tin mới
1 Tên công ty Công Ty …. Công Ty …...
2 Địa chỉ
3 Mã số thuế
4 Số điện thoại
Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí n Hợp đồng số: ………….. ký ngày ……/…./20…… cho đến
ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.
Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
…….., ngày ..... tháng .... năm 20……
Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng 9 10 487