Ktl-icon-tai-lieu

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY …………..

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu:

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Họ và tên

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

2

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

III/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1. Các hình thức khen thưởng:
a> Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:
-

Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau.

-

Số tiền thưởng từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công
ty.

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tở trình Ban GĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng
trình Ban GĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng
trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.

b> Thưởng thâm niên:
-

Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới
15 ngày thì không được tính đủ tháng.

-

Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền
thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

c> Thưởng tháng lương 13 (tết AL):
-

Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm (không phải lương hợp đồng) / 12
tháng].

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương
13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

d> Thưởng chuyên cần:
-

Đối tượng áp dụng là CNV trực tiếp sản xuất trên dây chuyền.

-

Điều kiện: Làm đủ số ngày theo tổng số ngày chuyền đã thực hiện (không tính những ngày
phải làm bù hay điều động làm thêm).

e> Thưởng tiết kiệm nguyên phụ liệu:
-

Bộ phận sản xuất mà tiết kiệm được % nguyên phụ liệu tiêu hao thì được thưởng 30 % mức
nguyên phụ liệu tiết kiệm được.

-

Hàng quí Phòng Nhân sự kết hợp Phòng KHKD và bộ phận sản xuất liên quan lập kế hoạch
khen thưởng trình GĐ xem xét và phê duyệt.

f> Thưởng đạt chất lượng:

3

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

-

Hàng tháng, Xưởng may tổng kết và lựa chọn 1 chuyền đạt chất lượng cao nhất trình Ban
Tổng Giám đốc khen thưởng.

-

Mức thưởng áp dụng là: 500.000 đồng – 1000.000 đồng.

-

Phòng Nhân sự kết hợp lãnh đạo lập kế hoạch khen thưởng trình GĐ xem xét và phê duyệt.

g> Thưởng năng xuất:
-

Năng suất của bộ phận là những sản phẩm đạt chất lượng do bộ phận làm ra (không phải là
tổng s...
CÔNG TY …………..
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu:
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG - Trang 2
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG 9 10 262