Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế làm việc công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Số: 03/QĐ-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Trà My, ngày 10 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Ngành Giáo dục
Nhiệm kỳ 2015-2020
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN BẮC TRÀ MY
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày
06/5/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công
đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 01 năm 2015 của
Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My về việc công nhận kết quả bầu cử Ban
chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công
đoàn giáo dục huyện Bắc Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020;
Theo đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục huyện Bắc
Trà My, nhiệm kỳ 2015-2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn
Ngành giáo dục huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2015-2020.
Điều 2. Quy chế gồm 03 chương và 12 điều. Quy định quyền hạn, trách
nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và trách nhiệm cá
nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp
hành Công đoàn Ngành. (có Quy chế kèm theo)
Điều 3. Các ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn
ngành Giáo dục có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT CĐ

T.M BCH CÔNG ĐOÀN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ, ĐÓNG DẤU
Dương Thị Kiều Trinh

LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Trà My, ngày 10 tháng 02 năm 2015
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
GIÁO DỤC HUYỆN BẮC TRÀ MY - NHIỆM KỲ 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CĐN ngày 10 tháng 02 năm 2015)
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục huyện Bắc Trà My
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020;
Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Bắc Trà My lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hoạt động theo các nội dung:
CHƯƠNG I
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
Điều 1. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành
1. Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm và
nhiệm kỳ của BCH Công đoàn ngành Giáo dục nhằm thực hiện Nghị quyết Đại
hội XII Công đoàn ngành Giáo dục. Tham gia triển khai các Nghị quyết của
Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục - Đào tạo liên quan đến
cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
2. Th...
LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/QĐ-CĐN
Bắc Trà My, ngày 10 tháng 02 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Ngành Giáo dục
Nhiệm kỳ 2015-2020
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN BẮC TRÀ MY
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày
06/5/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công
đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quyết định s 152/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 01 năm 2015 của
Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My về việc công nhận kết qu bầu cử Ban
chấp hành, Ban Thường vụ, y ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công
đoàn giáo dục huyện Bắc Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020;
Theo đề nghị của Ban Thường v Công đoàn ngành Giáo dục huyện Bắc
Trà My, nhiệm kỳ 2015-2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn
Ngành giáo dục huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2015-2020.
Điều 2. Quy chế gồm 03 chương 12 điều. Quy định quyền hạn, trách
nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra trách nhiệm
nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp
hành Công đoàn Ngành. (có Quy chế kèm theo)
Điều 3. Các ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn
ngành Giáo dục có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
Nơi nhận: T.M BCH CÔNG ĐOÀN
- Như điều 3 (thực hiện); KT. CHỦ TỊCH
- Lưu: VT CĐ PHÓ CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ, ĐÓNG DẤU
Dương Thị Kiều Trinh
Quy chế làm việc công đoàn - Trang 2
Quy chế làm việc công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy chế làm việc công đoàn 9 10 608