Ktl-icon-tai-lieu

quy chế lương

Được đăng lên bởi lovely010196
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CÔNG TY ……..
CÔNG TY ………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
........., ngày

tháng

năm

QUY CHẾ LƯƠNG
CỦA CÔNG TY ………..
(Ban hành kèm theo Quyết định số :

/QĐ – HĐQT ngày……../ …/……

của Chủ tịch HĐQT Công ty ………..)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ

quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty
……… phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
1.2 Đối tượng áp dụng:
-

Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Giám đốc Công ty và toàn thể
người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty .................

-

Qui chế này không áp dụng cho các đối tượng do Công ty cử quản lý phần vốn góp ở các
doanh nghiệp khác mà Công ty tham gia góp vốn.
Điều 2 : Các thuật ngữ dùng trong qui chế lương

-

Khối quản lý là khối lao động làm công tác quản lý, điều hành trong Công ty, bao gồm : các
Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng/phó phòng và các trưởng/phó ban.

-

Khối lao động gián tiếp là những nhân viên làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các
phòng ban trong Công ty, bao gồm : Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính - Kế
toán, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Ban Lao động - Tiền lương.

-

Khối lao động trực tiếp là những nhân viên trực tiếp làm ra sản phẩm thuộc các phòng ban :
Phòng Giải pháp phần mềm, Phòng Tự động hoá và Phòng Thiết bị mạng.

-

Khối kinh doanh là những CBCNV làm việc tại Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Công ty.

-

Lương thời gian là lương trả theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính
phủ.

-

Lương chức danh là lương lương trả cho khối quản lý và lao động gián tiếp theo nguyên tắc
làm công việc gì thì hưởng lương theo hệ số lương chức danh của công việc đó, chức vụ đó,
ngày công và kết quả thực hiện công việc đó.

-

Lương năng suất là lương trả cho khối lao động trực tiếp theo nguyên tắc khoán gọn về số
lượng, chất lượng và tiến độ làm việc. Người lao động làm nhiều được hưởng nhiều, làm ít

được hưởng ít ; tham gia càng nhiều đầu công việc trong một dự án hoặc tham gia làm việc
trong càng nhiều dự án thì lương càng cao.
-

Thưởng doanh số là mức thưởng cho khối kinh doanh nhằm khuyến khích mỗi cá nhân hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Điều 3: Nguyên tắc phân phối và sử dụng quỹ tiền lương

-

Tiền lương được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng ...
TỔNG CÔNG TY ……..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY ……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
........., ngày tháng năm
QUY CHẾ LƯƠNG
CỦA CÔNG TY ………..
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /QĐ – HĐQT ngày……../ …/……
của Chủ tịch HĐQT Công ty ………..)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1 Phạm vi: Qui chế này quy địnhc nguyên tắc, nội dung quản tiền lương, tiền thưởng từ
quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty
……… phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
1.2 Đối tượng áp dụng:
- Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Giám đốc Công ty toàn thể
người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty .................
- Qui chế này không áp dụng cho các đối tượng do Công ty cử quản phần vốn góp các
doanh nghiệp khác mà Công ty tham gia góp vốn.
Điều 2 : Các thuật ngữ dùng trong qui chế lương
- Khối quản khối lao động làm công tác quản lý, điều hành trong Công ty, bao gồm : các
Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng/phó phòng và các trưởng/phó ban.
- Khối lao động gián tiếp những nhân viên làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các
phòng ban trong Công ty, bao gồm : Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính - Kế
toán, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Ban Lao động - Tiền lương.
- Khối lao động trực tiếp những nhân viên trực tiếp làm ra sản phẩm thuộc các phòng ban :
Phòng Giải pháp phần mềm, Phòng Tự động hoá và Phòng Thiết bị mạng.
- Khối kinh doanh là những CBCNV làm việc tại Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Công ty.
- Lương thời gian lương trả theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính
phủ.
- Lương chức danh lương lương trả cho khối quản lao động gián tiếp theo nguyên tắc
làm công việc thì hưởng lương theo hệ số lương chức danh của công việc đó, chức vụ đó,
ngày công và kết quả thực hiện công việc đó.
- Lương năng suất lương trả cho khối lao động trực tiếp theo nguyên tắc khoán gọn về số
lượng, chất lượng tiến độ làm việc. Người lao động làm nhiều được hưởng nhiều, làm ít
quy chế lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy chế lương - Người đăng: lovely010196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
quy chế lương 9 10 495