Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần bao gồm nội dung về tổ chức
quản lý, kế toán tài vụ, quản lý nguồn vốn và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu
sau đây:

DỰ THẢO XÂY DỰNG QUY CHẾ
VỀ QUẢN LÝ VỐN, TÀI SẢN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN - TÀI VỤ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN…...
---------------------

CHƯƠNG I
NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

ĐIỀU I: Những căn cứ pháp lý
Qui chế về công tác quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán - tài vụ của Công ty cổ phần ...........
được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:
- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ
họp thứ ….. Quốc hội khóa ….. ngày …./…../20….;
- Nghị định số …../20…../NĐ-CP ngày …../…./20….. của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Doanh nghiệp”.
- Nghị định số …../20……/NĐ-CP ngày …../…../20…. của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số …../20…../NĐ-CP ";
- Luật Kế toán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày …/
…./20….;
- Nghị định số …../20…../NĐ-CP ngày …./…./20…. của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh”.
- Quyết định số ……/QĐ-CĐKT của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh
nghiệp” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số ……/20……/QĐ-BTC ngày …./…./20…. của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
- Các Luật thuế hiện hành;
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số ………….., do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch
và Đầu tư ……….. cấp ngày ……-…..-20…..;

- Qui chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Quy chế về tổ chức và các
mối quan hệ của bộ máy đều hành Công ty Cổ phần ........... ban hành theo Quyết định số …….
ngày….. tháng ….. năm 20…. của Tổng Giám đốc Công ty;
ĐIỀU 2: Phạm vi điều chỉnh:
- Qui chế này điều chỉnh các hoạt động trong công tác quản lý vốn, tài sản và kế toán tài vụ của
Công ty Cổ phần ...........;
- Công tác quản lý vốn, tài sản và kế toán – tài vụ của các đơn vị cơ sở: Chi nhánh Công ty, các
công ty TNHH một thành viên, thành lập tại các địa phương khác và các Văn phòng đại diện .v.v...
(nếu có) được điều chỉnh theo một qui định riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương
nhưng không được trái với những điều có liên quan trong qui chế này.
Điều 3: Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của qui chế này bao gồm:
- Tổ chức và cán bộ trong công tác kế toán - tài vụ;
- Quản lý các nguồn vốn;
-...
Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần bao gồm nội dung về tổ chức
quản lý, kế toán tài vụ, quản nguồn vốn các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu
sau đây:
DỰ THẢO XÂY DỰNG QUY CHẾ
VỀ QUẢN LÝ VỐN, TÀI SẢN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN - TÀI VỤ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN…...
---------------------
CHƯƠNG I
NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
ĐIỀU I: Những căn cứ pháp lý
Qui chế về công tác quản vốn, tài sản công tác kế toán - tài vụ của Công ty cổ phần ...........
được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:
- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ
họp thứ ….. Quốc hội khóa ….. ngày …./…../20….;
- Nghị định số …../20…../NĐ-CP ngày …../…./20….. của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Doanh nghiệp”.
- Nghị định số …../20……/NĐ-CP ngày …../…../20…. của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số …../20…../NĐ-CP ";
- Luật Kế toán do Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày …/
…./20….;
- Nghị định số …../20…../NĐ-CP ngày …./…./20…. của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh”.
- Quyết định số ……/QĐ-CĐKT của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh
nghiệp” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số ……/20……/QĐ-BTC ngày …./…./20…. của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
- Các Luật thuế hiện hành;
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số ………….., do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch
và Đầu tư ……….. cấp ngày ……-…..-20…..;
Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần 9 10 672