Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh
Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty.
Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tàichính là toàn thể nhân
sự làm việc trong hệ thống Công ty.

Điều 3: VỐN VÀ TÀISẢN
3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:
-

Vốn điều lệ

-

Vốn huy động

-

Vốn tiếp nhận

-

Vốn vay

-

Vốn tích lũy

-

Vốn khác

3.2 Tài sản: Gồm tài sản cố định và tài sản lưuđộng.
Điều 4: NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ VỐN VÀ TÀI SẢN:
4.1. Nguyên tắc chung: Tất cả các cấp quản trị và nhân viên của Công ty phải đảm bảo vốn & tàisản được quản trị và
sử dụng trên cơ sở bảo toàn, phát triển và mang lại hiệu quả. Đồng thời phảihoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tì

nh trạng tổn thất tài sản. Tổn thất tài sản là
sự mất mát,hư hỏng làm giảm giá trị hay ứ đọng vốn và tài sản của Công ty.

4.2. Các cấp quản trị là trưởng phòng ban, phụ trách các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộcCông ty không được t
ự ý thay đổi cơ cấu vốn và tài sản mà Công ty giao cho đơn vị mình đểhoạt động sản xuất kinh doanh.

4.3. Các cấp quản trị trên không được phép nhượng bán, cho thuê, cầm cố thế chấp, thanh lý tàisản được giao.
4.4. Mọi vi phạm các nguyên tắc quản trị vốn và tài sản các cấp quản trị và cá nhân trực tiếp gây raphải chịu trách nh
iệm trước nhà nước, đại hội cổ đông và pháp luật: bị xử phạt hành chính, bồithường vật
chất, truy cứu trách nhiệm hình sự,…

4.5. Các cấp quản trị phải xây dựng kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến công tác quản trị vốnvà tài sản được giao.
CHƯƠNG III: QUẢN TRỊ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH.
Điều 5: NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ:
5.1. Ban Giám đốc
điều hành Công ty xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ các chỉtiêu, doanh thu, chi phí và giá thành sản
phẩm, dịch vụ với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả doanhnghiệp.

5.2. Các cấp quản trị đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi
phí kinhdoanh, bảo đảm các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động sản xuất kinh
doanh phải có hiệu quả.
5.3. Các cấp quản trị của Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp phápcủa các khoản doan
h thu, chi phí, và kết quả kinh doanh trong phạm vi ra quyết định của mình.
Điều 6: QUẢN TRỊ DOANH THU:
6.1. Doanh thu Công ty gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh đã được khách hàng chấp nhậnthanh toán và doanh
thu...
QUY
CHẾ TÀI
CHÍNH
CÔNG TY
CHƯƠNG
I
:
NHỮNG
QUY
ĐỊNH
CHUNG
Điều
1:
Quy
chế tài
ch
í
nh
của Công
ty
được y dựng trên
sở Luật
Doanh
nghiệp, Pháp
lệnh
Kế
toán
thống
Điều
lệ
Công
ty.
Điều
2: Quy
chế tài
chính
này áp dụng
trong
nội bộ Công
ty.
Đối tượng
thi
hành
Quy
chế Tài
chính
toàn thể
nhân
sự làm việc
trong
hệ thống Công ty.
Điều 3: VỐN
TÀISẢN
3.1
Vốn của Công
ty
là phần vốn
tham
gia
hoạt động sản xuất
kinh doanh
bao
gồm:
-
Vốn điều lệ
-
Vốn
huy
động
-
Vốn tiếp
nhận
-
Vốn vay
-
Vốn
tích
lũy
-
Vốn khác
3.2
Tài sản: Gồm tài sản cố
định và tài sản
lưuđộng.
Điều 4:
NGUYÊN TẮC QUẢN
TRỊ
VỐN
TÀI
SẢN:
4.1.
Nguyên tắc
chung:
Tất cả các cấp quản trị nhân viên của Công
ty
phải đảm bảo
vốn
&
tàisản
được
quản trị
sử dụng trên
sở bảo toàn, phát triển và
m
a
ng
lại hiệu quả. Đồng thời phảihoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy
ra
t
ì
nh
trạng tổn thất tài sản. Tổn thất tài sản
sự mất mát,
hỏng làm giảm giá trị
hay
đọng vốn và tài sản của Công ty.
4.2.
Các cấp quản trị trưởng phòng
ban,
phụ trách các đ
ơn
vị sản xuất
kinh
d
o
anh
trực thuộcCông
ty
không
được t
ý
thay
đổi
cấu vốn và tài sản Công
ty
giao
cho
đơn
vị
mình
đểhoạt động sản xuất
kinh
doanh.
4.3.
Các cấp quản trị trên không được phép nhưng bán,
cho
thuê, cầm cố thế chấp,
thanh
lý tàisản được giao.
4.4.
Mọi
vi
phạm các nguyên tắc quản trị vốn và tài sản các cấp quản trị và cá nhân trực tiếp gây
ra
phải
chịu
trách nh
iệm trước nhà nước,
đại
hội cổ đông pháp luật: bị xử
phạt
hành
chính,
bồithường vật
chất,
truy
cứu
trách nhiệm
hình sự,…
4.5.
Các cấp quản trị phải xây dựng kế hoạch, thực hiện,
kiểm
tra
và cải tiến
ng
tác quản trị vốnvà tài sản
được giao.
CHƯƠNG III:
QUẢN TRỊ
DOA
N
H
THU,
C
HI
PHÍ
VÀ GIÁ THÀNH.
Điều 5:
NGUYÊN TẮC
QUẢN
TRỊ:
5.1.
Ban
Giám đốc
điều hành Công
ty
xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm
tra
chặt chẽ các chỉtiêu,
doanh
thu,
chi
phí
và giá thành sản
phẩm, dịch vụ với mục tiêu cuối cùng hiệu quả
doanhnghiệp.
5.2.
Các cấp quản trị
đơn
vị sản xuất
kinh
doanh
trực thuộc phải
tính
đúng,
tính
đủ
chi
phí
kinhdoanh,
bảo đảm các
chi
phí
này được
trang
trải bằng
doanh
thu
đồng thời hoạt động sản xuất
kinh
doanh
phải có hiệu quả.
5.3.
Các cấp quản trị của Công
ty
hoàn toàn
chịu
trách nhiệm trước pháp luật về
tính
hợp phápcủa các
khoản
doan
h
thu,
chi
phí,
kết quả
kinh
doanh
trong
phạm
vi
r
a
quyết định của
mình.
Điều 6:
Q U
ẢN
TRỊ
DOANH TH U
:
6.1.
Doanh
thu
Công
ty
gồm
doanh
thu
từ hoạt động
kinh
doanh
đã được khách hàng chấp nhận
thanh
toán
doanh
thu
từ các hoạt động khác
như:
thu
từ bán vật
tư,
hàng hoá, tài sản dôi thừa,
công
cụ, dụng cụ đã phân bổ hết giá trị, bị
hỏng hoặc không cần sử dụn
QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY - Trang 2
QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY 9 10 991