Ktl-icon-tai-lieu

Quy định trình bày luận văn, đồ án

Được đăng lên bởi thanhle121094
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
LUẬN VĂN/ ĐỒ ÁN/ TIỂU LUẬN/ BÁO CÁO

I.

Quy định chung
Quy định áp dụng cho các tiểu luận, đồ án học phần, đồ án chuyên ngành, báo cáo thực tập và luận
văn tốt nghiệp Khoa CNTT.
Tất cả các bài tiểu luận, đồ án, báo cáo, luận văn Sinh viên thực hiện phải tuân thủ theo quy định
ban hành, mọi vi phạm với bất kì lý do nào về quy định trình bày tiểu luận/ đồ án/ báo cáo/ luận văn,
Giảng viên/ Bộ môn/ Khoa CNTT từ chối tiếp nhận.

II.

Quy định trình bày luận văn/ đồ án/ báo cáo/ tiểu luận
1. Khổ giấy, kiểu chữ
- Luận văn trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng (portrait)
- Định dạng lề: bottom, top: 2.0->2,5 cm, right: 2,0 cm, left: 3.0->3,5 cm
- Fon chữ: Times new Roman
- Bảng mã: Unicode
- Cỡ chữ (phần nội dung): 13
- Cách dòng: 1.2-1.3 lines
- Độ dài luận văn: tối đa 50 trang (không tính phụ lục)
- Độ dài đồ án, báo cáo, tiểu luận: tối đa 30 trang (không tính phụ lục)
2. Format luận văn/ đồ án/ tiểu luận/ báo cáo
2.1. Bố cục:
- Trang bìa (trình bày theo mẫu của trường – Tên trường, logo, tên khoa, đề tài, SV thực hiện,
GVHD, ngày tháng năm thực hiện …)
- Trang phụ bìa (theo mẫu của trường)
- Trang nhận xét của GVHD (nếu có)
- Trang nhận xét của GVPB (nếu có)
1

- Lời cảm ơn (nếu có)
- Mục lục: bao gồm các phần trong luận văn, đồ án. Mục lục có thể gồm bốn cấp tiêu đề. Ít nhất
phải có 2 tiêu đề con trong cùng một cấp.
- Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ
- Danh sách bảng, hình vẽ …
- Nội dung:
 Chương 1: Mở đầu (phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực
tiễn, mục đích/mục tiêu hoặc yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của đề tài)
 Chương 2: Cơ sở lý thuyết (nêu được các lý thuyết chính liên quan chủ yếu đến đề tài.
Nếu nội dung quá dài có thể đưa vào phần Phụ lục)
 Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu (cần trình bày rõ ràng và chính xác.
Nếu trình bày code, chương trình demo thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ lục).
 Chương 4: Kết quả, nhận xét, kết luận.
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có)
2.2. Phương pháp trình bày
Đề mục
Cỡ chữ
Định dạng
Canh lế trang
Tên chương
14
In hoa, đậm
Giữa
Tên tiểu mục mức 1
13
In hoa, đậm
Trái
Tên tiểu mục mức 2
13
Chữ thường, đậm
Trái
Tên tiểu mục mức 3
13
Chữ thường, nghiêng
Trái
Nội dung
13
Normal
Đều
Tên khoa học
13
Nghiêng
Đều
Bảng (table)
12
Normal
Trái
Chú thích bảng
10
Nghiêng
Trái, dưới bảng
Tên bảng
11
Đậm
Trái, trên bảng
Tên hình
11
Đậm
Trái, dưới hình
Tài liệu tham khảo
11
(theo yêu cầu 2.4)
Chú thích bên dưới
Việc trích dẫn tài liệu tham ...
1
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
LUẬN VĂN/ ĐỒ ÁN/ TIỂU LUẬN/ BÁO CÁO
I. Quy định chung
Quy định áp dụng cho các tiểu luận, đồ án học phần, đồ án chuyên ngành, báo cáo thực tập và luận
văn tốt nghiệp Khoa CNTT.
Tất cả các bài tiểu luận, đồ án, báo cáo, luận văn Sinh viên thực hiện phải tuân thủ theo quy định
ban hành, mọi vi phạm với bất do nào về quy định trình bày tiểu luận/ đồ án/ báo cáo/ luận văn,
Giảng viên/ Bộ môn/ Khoa CNTT từ chối tiếp nhận.
II. Quy định trình bày luận văn/ đồ án/ báo cáo/ tiểu luận
1. Khổ giấy, kiểu chữ
- Luận văn trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng (portrait)
- Định dạng lề: bottom, top: 2.0->2,5 cm, right: 2,0 cm, left: 3.0->3,5 cm
- Fon chữ: Times new Roman
- Bảng mã: Unicode
- Cỡ chữ (phần nội dung): 13
- Cách dòng: 1.2-1.3 lines
- Độ dài luận văn: tối đa 50 trang (không tính phụ lục)
- Độ dài đồ án, báo cáo, tiểu luận: tối đa 30 trang (không tính phụ lục)
2. Format luận văn/ đồ án/ tiểu luận/ báo cáo
2.1. Bố cục:
- Trang bìa (trình bày theo mẫu của trường Tên trường, logo, tên khoa, đề tài, SV thực hiện,
GVHD, ngày tháng năm thực hiện …)
- Trang phụ bìa (theo mẫu của trường)
- Trang nhận xét của GVHD (nếu có)
- Trang nhận xét của GVPB (nếu có)
Quy định trình bày luận văn, đồ án - Trang 2
Quy định trình bày luận văn, đồ án - Người đăng: thanhle121094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy định trình bày luận văn, đồ án 9 10 774