Ktl-icon-tai-lieu

Quy trinh chỉ định thầu

Được đăng lên bởi ngyenvantoan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU Đối với một gói thầu thông thường.
Bước 1: LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YẾU CẦU
- Ai là người lập Hồ sơ yêu cầuvà những lưu ý khi lập Hồ sơ yêu cầu:
Hồ sơ yêu cầu do bên mời thầu lập,không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng
hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; không cần nêu các yếu tố để xác định
giá đánh giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu lựa
chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế)
- Đánh giá Hồ sơ yêu cầu như thế nào và Ai phê duyệt hồ sơ yêu cầu:
Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí
“đạt”, “không đạt” và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.
Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng
lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu
Bước 2: PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU
Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được chủ đầu tư
xác định. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên
cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính,
thương mại
Bước 3: ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ ĐÀM PHÁN VỀ CÁC ĐỀ XUẤT
CỦA NHÀ THẦU
Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán
về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu:Nhà thầu
được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu;
- Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu
cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;
-Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt cho gói thầu
Bước 4: TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU
Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu và báo cáo thẩm định, chủ đầu tư
phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Bước 5: THƯƠNG THẢO, HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG.

...
QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU Đối với một gói thầu thông thường.
Bước 1: LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YẾU CẦU
- Ai là người lập Hồ sơ yêu cầuvà những lưu ý khi lập Hồ sơ yêu cầu:
Hồ yêu cầu do bên mời thầu lập,không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng
hợp đối với gói thầu dịch vụ vấn; không cần nêu các yếu tố để xác định
giá đánh giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu lựa
chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế)
- Đánh giá Hồ sơ yêu cầu như thế nào và Ai phê duyệt hồ sơ yêu cầu:
Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí
“đạt”, “không đạt” và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.
Chủ đầu phê duyệt hồ yêu cầu xác định một nhà thầu đ năng
lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu
Bước 2: PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU
Bên mời thầu phát hành hồ yêu cầu cho nhà thầu đã được chủ đầu
xác định. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ đề xuất trên
sở hồ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính,
thương mại
Bước 3: ĐÁNH GIÁ HỒ ĐỀ XUẤT ĐÀM PHÁN VỀ CÁC ĐỀ XUẤT
CỦA NHÀ THẦU
Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ đề xuất của nhà thầu đàm phán
về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ yêu cầu:Nhà thầu
được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu;
- đề xuất về kỹ thuật được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ yêu
cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;
-Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt cho gói thầu
Bước 4: TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU
Trên sở báo cáo kết quả chỉ định thầu báo cáo thẩm định, chủ đầu
phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Bước 5: THƯƠNG THẢO, HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG.
Quy trinh chỉ định thầu - Người đăng: ngyenvantoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trinh chỉ định thầu 9 10 767