Ktl-icon-tai-lieu

quy trình nhiệt luyện hộp số ô tô tải

Được đăng lên bởi Phuc Nguyen Le
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2192 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ XƢỞNG NHIỆT
LUYỆN HỘP SỐ ÔTÔ TẢI 5 TẤN
GVHD : TS.Lê Văn Lữ
SV
:
NHÓM : 8

Mục lục

Phần I: TỔNG QUAN
Chƣơng I: GIỚI THIỆU HỘP SỐ ÔTÔ TẢI
1.1 Giới thiệu hộp số ôtô………………………………………………..page 4
1.1.1 Hệ thống truyền lực………………………………………...page 4
1.1.2 Hộp số ôtô………………………………………………….page 4
1.1.3 Công dụng………………………………………………….page 4
1.2 Cấu tạo của hộp số ôtô tải 5 tấn……………………………………page 5

Phần II:
CHỌN VẬT LIỆU VÀ LẬP PHƯƠNG
TRÌNH SẢN XUẤT
Chƣơng II: LỰA CHỌN VẬT LIỆU
2.1 Vật liệu làm trục…………………………………………………….page 6
2.1.1 Điều kiện làm việc………………………………………….page 6
2.1.2 Yêu cầu kĩ thuật…………………………………………….page 6
2.1.3 Chọn vật liệu………………………………………………..page 6
2.2 Vật liệu làm bánh răng……………………………………………...page 7
2.2.1 Điều kiện làm việc………………………………………….page 7
2.2.2 Yêu cầu kĩ thuật…………………………………………….page 7
2.2.3 Chọn vật liệu………………………………………………..page 7

Chƣơng III: LẬP CHƢƠNG TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH
RĂNG HỘP SỐ.
3.1 Số liệu ban đầu của bản thiết kế…………………………………...page 8
3.1.1 Đặc tính của các chi tiết nhiệt luyện………………………page 8
3.1.2 Kế hoạch sản xuất hàng năm………………………………page 8
3.2 Lập quy trình sản xuất…………………………………………..page 10

Page 1

Phần III: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHIỆT
LUYỆN CHI TIẾT HỘP SỐ ÔTÔ TẢI 5 TẤN.
CHƢƠNG IV: QUY TRÌNH NHIỆT LUYỆN, TÍNH TOÁN
VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ.
4.1 Công nghệ nhiệt luyện trục sơ cấp……………………………..page 11
4.2 Công nghệ nhiệt luyện trục thứ cấp…………………………….page 16
4.3 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 2 trục sơ cấp……………..page 21
4.4 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 3 trục sơ cấp……………..page 26
4.5 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 4 trục sơ cấp……………..page 30
4.6 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số lùi trục sơ cấp……………page 35
4.7 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 1 trục thứ cấp…………….page 40
4.8 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 2 trục thứ cấp…………….page 45
4.9 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 3 trục thứ cấp…………….page 49
4.10 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số 4 trục thứ cấp…………...page 54
4.11 Công nghệ nhiệt luyện bánh răng số lùi trục thứ cấp………….page 59

Phần IV:

Quy hoạch mặt bằng phân xưởng

Chƣơng V: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ
5.1 Đặc điểm làm việc của thiết bị………………………………….page 64
5.2 Tính số thiết bị cần dung………………………………………..page 68
5.3 Chọn các thiết bị phụ……………………………………………page 68

Chƣơng VI: QUY HOẠCH MẶT BẰNG
Page 2

6.1 Yêu cầu chung…………………………………………………..page 69
6.2 Tính diện tích mặt bằng phân xƣởng…………………………...page 69
6.3 Chọn kết cấu nhà xƣởng...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
ĐỒ ÁN THIT K NG NHIT
LUYN HP S ÔTÔ TI 5 TN
GVHD : TS.Lê Văn Lữ
SV :
NHÓM : 8
Mc lc
quy trình nhiệt luyện hộp số ô tô tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình nhiệt luyện hộp số ô tô tải - Người đăng: Phuc Nguyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
quy trình nhiệt luyện hộp số ô tô tải 9 10 384