Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin

Được đăng lên bởi diemha020778-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ
HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

QUY ĐỊNH
(V/v: Tiếp nhận và xử lý thông tin trong Công ty)
-

Ban hành kèm theo Quyết định số /2011/QĐ-TGĐ/HTC ngày tháng năm 2011 của
Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam.

I/ MỤC ĐÍCH:
-

Đảm bảo thông tin được truyền đi chính xác, không bị sai lệch.

-

Hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận phương pháp truyền và xử lý thông tin.

II/ PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
-

Tất cả các CBNV trong Công ty bao gồm nhưng không giới hạn là Trụ sở chính, Chi
nhánh, Văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc khác.

-

Trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám Đốc xem xét và quyết định.

III/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1.

Nguyên tắc truyền đạt và xử lý thông tin:

-

Thông tin có thể truyền đạt qua các loại hình như: điện thoại, fax, email, trực tiếp…

-

Đối với công việc quan trọng thì người gửi thông tin phải đảm bảo rằng người nhận đã
thực sự nhận được thông tin và phải gọi điện hay gặp trực tiếp hỏi xem họ đã nhận được
hay chưa. Các loại thông tin khi gửi thường phải xác nhận lại bằng điện thoại là: gửi thư
hay gửi email.

-

Việc giao nhận giấy tờ phải có bằng chứng giao nhận thông qua sổ giao nhận tài liệu,
biên bản giao nhận tài liệu.

-

Sau khi nhận được thông tin phải tiến hành xử lý thông tin ngay trong vòng 30 phút,
trường hợp vì lý do khẩn cấp thì phải chuyển ngay trong ngày, không chuyển qua ngày
hôm sau.

-

Sau khi nhận được thông tin, bộ phận nhận phải có phản hồi thông tin ngay cho bộ phận
chuyển giao.

2.

Phương pháp xử lý với các loại thông tin:

2.1. Thông tin từ bên ngoài công ty:
-

Với thông tin là các công văn, thư từ từ bên ngoài, nhân viên văn thư vào sổ công văn
đến theo mẫu, sau đó xác định xem thông tin cần chuyển đến bộ phận nào, khi chuyển
đến bộ phận nhận công văn thì phải yêu cầu người nhận ký vào sổ công văn đến.
1

-

Với thông tin qua điện thoại tổng đài, nhân viên lễ tân sẽ chuyển điện thoại cho bộ phận
liên quan. Trong trường hợp bộ phận liên quan không có người tiếp nhận điện thoại,
nhân viên lễ tân sẽ đề nghị người gọi để lại lời nhắn và ghi nhận nội dung thông tin vào
sổ thông tin theo biểu mẫu HTC-NS09-BM01 và chuyển thông tin đến cho người cần
giải quyết.

-

Với thông tin qua điện thoại trực tiếp tới máy lẻ của người nhận, người nhận sẽ trực tiếp
giải quyết và chịu trách nhiệm. Trong trường hợp điện thoại gọi đế...
TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ
HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ ---------------------------
QUY ĐỊNH
(V/v: Tiếp nhận và xử lý thông tin trong Công ty)
- Ban hành kèm theo Quyết định số /2011/QĐ-TGĐ/HTC ngày tháng năm 2011 của
Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam.
I/ MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo thông tin được truyền đi chính xác, không bị sai lệch.
- Hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận phương pháp truyền và xử lý thông tin.
II/ PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
- Tất cả các CBNV trong Công ty bao gồm nhưng không giới hạn Trụ sở chính, Chi
nhánh, Văn png đại diện, các đơn vị trực thuộc khác.
- Trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám Đốc xem xét và quyết định.
III/ ĐỊNH NGHĨA:
- Không có.
IV/ NỘI DUNG:
1. Nguyên tắc truyền đạt và xử lý thông tin:
- Thông tin có thể truyền đạt qua các loại hình như: điện thoại, fax, email, trực tiếp…
- Đối với công việc quan trọng thì người gửi thông tin phải đảm bảo rằng người nhận đã
thực sự nhận được thông tin và phải gọi điện hay gặp trực tiếp hỏi xem họ đã nhận được
hay chưa. Các loại thông tin khi gửi thường phải xác nhận lại bằng điện thoại là: gửi thư
hay gửi email.
- Việc giao nhận giấy tờ phải bằng chứng giao nhận thông qua sổ giao nhận tài liệu,
biên bản giao nhận tài liệu.
- Sau khi nhận được thông tin phải tiến hành xử thông tin ngay trong vòng 30 phút,
trường hợp do khẩn cấp thì phải chuyển ngay trong ngày, không chuyển qua ngày
hôm sau.
- Sau khi nhận được thông tin, bộ phận nhận phải có phản hồi thông tin ngay cho bộ phận
chuyển giao.
2. Phương pháp xử lý với các loại thông tin:
2.1. Thông tin từ bên ngoài công ty:
- Với thông tin c công văn, thư từ từ bên ngoài, nhân viên văn thư vào sổ công văn
đến theo mẫu, sau đó xác định xem thông tin cần chuyển đến bộ phận nào, khi chuyển
đến bộ phận nhận công văn thì phải yêu cầu người nhận ký vào sổ công văn đến.
1
Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin - Trang 2
Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin - Người đăng: diemha020778-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin 9 10 496