Ktl-icon-tai-lieu

quy ước đạt chuẩn cơ quan văn hóa

Được đăng lên bởi mngiavien-pgdcattien-edu-vn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ƯỚC
XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA
LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng cơ quan văn hóa là một trong ngững hoạt động chính trị rộng lớn,
trong công cuộc đổi mới toàn diện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, cùng với mở rộng giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế là một trong quá trình
cải tiến xã hội sâu sắc là cơ hội để chúng ta tiếp thu những thành quả trí tuệ của loài
người, đồng thời cũng là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hóa,
đặt ra những thử thách mới trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn
hóa dân tộc.
Chính vì vậy việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là
trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân góp phần vào cuộc sống xây dựng và phát triển
kinh tế đất nước, nâng cao giá trị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó
phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” mà nghị quyết TW5 khóa VIII
của Đảng cộng sản Việt nam đã đề ra.
Trải qua những tháng năm hình thành và phát triển trường hiện có 14
cán bộ, giáo viên, công nhân viên đội ngũ đã được kiện toàn nhiệt tình năng động
sáng tạo, tâm huyết với nghề, hòa nhã giao tiếp có tinh thần trách nhiệm vì mục
tiêu giáo dục của nhà trường. Tuyên truyền giáo dục tới phụ huynh, học sinh về
việc nuôi dạy và chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm nâng cao dân trí, đến nay cơ sở vật
chất của nhà trường đảm bảo cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Trong những năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích nổi
bật:
- Sự nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên có sự chuyển biến tốt.
- Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy.
- Kỷ cương nề nếp dạy và học được giữ vững, chất lượng chăm sóc giáo dục
ngày được nâng cao.
- Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục sửa chữa những tồn tại,
hạn chế để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới .
- Toàn thể CB – GV – CNV xây dựng quy ước nhằm xây dựng thành cơ
quan văn hóa.
Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Công đoàn cơ sở kết hợp với chính quyền xây dựng bản quy ước
của trường, trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, dân chủ, bình đẳng.

Điều 2:
1. Chính quyền kết hợp với công đoàn xây dựng nếp sống văn minh lành
mạnh, vận động công đoàn viên tăng cường học hỏi nâng cao trình độ chính trị, có
nếp sống văn minh, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác cũng như các hoạt động
trong nhà trường, quan hệ mật thiết với nhân dân, tham gia các hoạt động phong
trào của địa phương.
2. Phối hợp với công đoàn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ quan văn hóa”
chấp hành tốt mọi sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhằm xây dựng cơ quan văn hóa.
Chư...
QUY ƯỚC
XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA
LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng quan văn hóa một trong ngững hoạt động chính trị rộng lớn,
trong công cuộc đổi mới toàn diện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, cùng với mở rộng giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế một trong quá trình
cải tiến xã hội sâu sắc là cơ hội để chúng ta tiếp thu những thành quả trí tuệ của loài
người, đồng thời cũng những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hóa,
đặt ra những thử thách mới trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn
hóa dân tộc.
Chính vậy việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân góp phần vào cuộc sống xây dựng phát triển
kinh tế đất nước, nâng cao giá trị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó
phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa nghị quyết TW5 khóa VIII
của Đảng cộng sản Việt nam đã đề ra.
Trải qua những tháng năm hình thành phát triển trường hiện 14
cán bộ, giáo viên, công nhân viên đội ngũ đã được kiện toàn nhiệt tình năng động
sáng tạo, tâm huyết với nghề, hòa nhã giao tiếp tinh thần trách nhiệm mục
tiêu giáo dục của nhà trường. Tuyên truyền giáo dục tới phụ huynh, học sinh về
việc nuôi dạy chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm nâng cao dân trí, đến nay s vật
chất của nhà trường đảm bảo cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Trong những năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích nổi
bật:
- Sự nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên có sự chuyển biến tốt.
- Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy.
- Kỷ cương nnếp dạy học được giữ vững, chất lượng chăm sóc giáo dục
ngày được nâng cao.
- Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục sửa chữa những tồn tại,
hạn chế để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới .
- Toàn thể CB GV CNV xây dựng quy ước nhằm xây dựng thành
quan văn hóa.
Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Công đoàn sở kết hợp với chính quyền xây dựng bản quy ước
của trường, trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, dân chủ, bình đẳng.
quy ước đạt chuẩn cơ quan văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy ước đạt chuẩn cơ quan văn hóa - Người đăng: mngiavien-pgdcattien-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quy ước đạt chuẩn cơ quan văn hóa 9 10 888