Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định

Được đăng lên bởi huyentp
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
….. (1)….
------Số: …. (2) …./QĐ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------…. (3)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về………………….. (4) …………………..
------------------------THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …. (1)…………..
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
.................................................................(5)
......................................................................;
.................................................................;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. .......................................................(6)
.........................................................................
..................................................................................................................................
Điều
...
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
./.

Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……………..;
- Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)
Ghi chú:

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND (7)
CHỦ TỊCH (8)
(Chữ ký và dấu HĐND)
Họ và tên

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh; xã, thị trấn.
(2) Số thứ tự đăng ký quyết định của Hội đồng nhân dân.
(3) Địa danh
(4) Trích yếu nội dung quyết định.
(5) Các căn cứ khác áp dụng để ban hành quyết định.
(6) Nội dung quyết định.
(7) Thẩm quyền ký văn bản.
(8) Nếu Phó Chủ tịch ký thì ghi:
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nếu Ủy viên Thường trực ký thì ghi:
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
II. Văn bản chính thức.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 09 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CÁC LOẠI ĐẤT ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/20...
I. Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
….. (1)….
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: …. (2) …./QĐ-HĐND …. (3)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
QUYẾT ĐỊNH
Về………………….. (4) …………………..
-------------------------
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …. (1)…………..
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
.................................................................(5)
......................................................................;
.................................................................;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. .......................................................(6)
.........................................................................
..................................................................................................................................
Điều ...
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
./.
Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……………..;
- Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND (7)
CHỦ TỊCH (8)
(Chữ ký và dấu HĐND)
Họ và tên
Ghi chú:
Quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định - Người đăng: huyentp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quyết định 9 10 453