Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH

Được đăng lên bởi hoangrpv
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

TỈNH BẮC NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1463/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
trường mầm non xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày
19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình;
Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây
dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND xã Khúc Xuyên tại tờ trình số 28/TT-UB ngày
24/9/2012, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 325/KH-VHXH ngày
22/10/2012, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã
Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã
Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã Khúc
Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Khúc Xuyên.
3. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý thực hiện dự án.
4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông.
5. Địa điểm thực hiện: Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

6. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
7. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:
7.1 Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng mới trường mầm non xã Khúc Xuyên;
hệ thống kỹ thuật trong, ngoài nhà.
7.2 Giải pháp xây dựng: Công trình thiết kế kiểu tổ hợp thành một khối, bao
gồm 04 đơn nguyên liên thông với nhau bằng hệ thống hành lang. Gồm 02 khối nhà
lớp học, 01 khối nhà hành chính và 01 khối nhà bếp + phục vụ. Tổng diện tích sàn
của 04 khối nhà 2.656 m2.
a. Hai khối nhà lớp học số 1 và số 2: Nhà cao 2 tầng có mái chống nóng và 01
tầng tum, chiều cao tầng 1, 2 là 3,6 m, mái chống nóng cao 1,1 m và tầng tum cao
3,3 m. Tổng diện tích sàn xây dựng mỗi nhà 994 m2; ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
Số: 1463/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2012.
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
trường mầm non xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng bản số 38/2009/QH12 ngày
19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
quản dự án đầu xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
12/02/2009 của Chính ph về quản dự án đầu xây dựng công trình; số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản chi p đầu y
dựng công trình;
Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây
dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND Khúc Xuyên tại tờ trình số 28/TT-UB ngày
24/9/2012, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 325/KH-VHXH ngày
22/10/2012, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã
Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình trường mầm non
Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: D án đầu xây dựng công trình trường mầm non Khúc
Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Khúc Xuyên.
3. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý thực hiện dự án.
4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông.
5. Địa điểm thực hiện: Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
QUYẾT ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH - Người đăng: hoangrpv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH 9 10 380