Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định bãi nhiệm

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 28125 lần   |   Lượt tải: 41 lần
CÔNG TY .................................
.........................
SỐ: …./QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---TP.HCM, ngày ...... tháng ...... năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY .....................................
V/v: Bãi nhiệm kế toán trưởng
–
–
–
–

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty................................................
Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bãi nhiệm...............................................................
- Sinh ngày:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- CMTND số:
Thôi giữ chức vụ: …..................................
CÔNG TY .................................................

Điều 2: Kể từ ngày ký quyết định này, ….......................................... không còn bất cứ trách
nhiệm gì đối với Công ty. Các bộ phận của Công ty và Cô …………… có trách nhiệm thi
hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP

...
CÔNG TY .................................
.........................
SỐ: …./QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----
TP.HCM, ngày ...... tháng ...... năm 2013
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY .....................................
V/v: Bãi nhiệm kế toán trưởng
– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty................................................
– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:Nay bãi nhiệm...............................................................
- Sinh ngày:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- CMTND số:
Thôi giữ chức vụ: …..................................
CÔNG TY .................................................
Điều 2: Kể từ ngày ký quyết định này, ….......................................... không còn bất cứ trách
nhiệm đối với Công ty. Các bộ phận của Công ty …………… trách nhiệm thi
hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP
Quyết định bãi nhiệm - Trang 2
Quyết định bãi nhiệm - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định bãi nhiệm 9 10 52