Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5626/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện
chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác lưu trữ của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7463/QĐ-BGDĐT
ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác lưu trữ
của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT,VP.

Trần Quang Quý

QUY CHẾ
CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5626 /QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về trách nhiệm, tổ chức bộ máy và hoạt động nghiệp vụ công tác lưu trữ tại Cơ
quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây được gọi tắt là Cơ quan Bộ).
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Cơ quan Bộ (sau đây được gọi chung là các đơn vị);
b) Các cục, các dự án thuộc Bộ;

c) Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Cơ quan Bộ.
Điều 2. Nội dung của công tác lưu trữ
Công tác lưu trữ tại Cơ quan Bộ là một hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung của công tác lưu trữ bao gồm: Thu thập hồ sơ, tài liệu vào
Lưu trữ Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉnh lý; xác định giá...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5626/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện
chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác lưu trữ của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7463/QĐ-BGDĐT
ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác lưu trữ
của Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT,VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý
QUY CHẾ
CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5626 /QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về trách nhiệm, tổ chức bộ máy và hoạt động nghiệp vụ công tác lưu trữ tại Cơ
quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây được gọi tắt là Cơ quan Bộ).
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Cơ quan Bộ (sau đây được gọi chung là các đơn vị);
b) Các cục, các dự án thuộc Bộ;
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 9 10 843