Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định bổ nhiệm trưởng thú y có thời hạn

Được đăng lên bởi nguyentamcoi260892
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA MINH

Số: 31/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Gia Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Trưởng thú y xã có thời hạn
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA MINH
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ hướng dẫn số 10/HD- NN-NV-TC ngày 20/02/2008 của liên sở Nông
nghiệp và phát trển nông thôn – Nội vụ – Tài chính về việc tổ chức và hoạt động
của mạng lưới thú y cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 316/QĐ – UBND ngày 07/3/2011 của UBND thành
phố Hải Phòng về việc phê duyệt mức hỗ trợ thù lao hàng thánh cho cán bộ thú y
xã, phường, thị trấn;
Căn cứ thỏa thuận của Trưởng trạm tú y huyện Thủy Nguyên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Văn Toản: Sinh năm 1971 Làm trưởng thú y xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Hộ khẩu thường trú tại thôn Đá Bạc – xã Gia Minh – Huyện Thủy Nguyên –
Hải Phòng
Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm
Điều 2: Nhiệm vụ của ông Trần Văn Toản được thực hiện theo quy định tại
Hướng dẫn số 100/HD-NV-TC ngày 20/02/2008 của liên sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn- Nội vụ – Tài chính
Điều 3: Các ông ( bà) cán bộ Văn phòng UBND xã, ban tài chính xã, ông
(bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
TM. UBND XÃ
- TTĐU – HĐND xã;
CHỦ TỊCH
- Trạm thú y huyện;
- Như điều 3;
- Lưu VP.
Nguyễn Hồng Đức

...

 !"#$$%
 Gia Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2013
&'()
*+,-#$./0123#45$%67895$:.$"#
'
 !!"
#$%&'!()!!!!*+,-.'/0
-1223450067-86)-9:-1;<=7
+,><#$-?@2AB"
C=D' 6!E!+,
2F-GH:-12.%1>I4JK,;3;3L7?
ABM2#NMD4@"
O,+,)4#/4<>?1)+.M
&'()
-:-1>0)4P();F->QER>4#/?AB
)4S=7.>0)4@2
7TU#N4?<-03<6ABV-,W-61)+.6
F-GH
)N-<L-1>!X>
-:-1>8+,0)4P();F=#JY-1Z;[=D<-
#$%&'!!()!!!!*+,-.'/0-12G3
4-5007-86)-9
-:30\L]3L7(2HABML,-9ABM0
\L]^.4;=-:D43-1>-_
C=D^-1YT5`Ta__
Nơi nhn:;
))6AB")
)4<>?1"
#=-:"
R#(G_
4<6=#>#4?
Quyết định bổ nhiệm trưởng thú y có thời hạn - Người đăng: nguyentamcoi260892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định bổ nhiệm trưởng thú y có thời hạn 9 10 586