Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định công nhận việc giám hộ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....................................................

……….ngày

.....................................................

Số:..................../QĐ-UBND

……...tháng……....năm……....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giám hộ
ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận giám hộ của:.......................................................................................................................

(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

QUYẾT ĐỊNH:
§iÒu 1. Công nhận những người có tên sau:
1. Họ và tên:...........................................................................................................Giới tính:................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................. Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................

Mẫu TP/HT-2010-GH.1

2. Họ và tên:..........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:........................................................................................................................................................
Dân tộc:..................................................................................................................Quốc tịch:...............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….ngày ……...tháng……....năm……....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giám hộ
ỦY BAN NHÂN DÂN
n cứ Luật tổ chức Hi đng nhân dân và Uỷ ban nn n năm ngày 26 tháng 11m 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận giám hộ của:.......................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
§iÒu 1. Công nhận những người có tên sau:
1. Họ và tên:...........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................. Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................
2. Họ và tên:..........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:........................................................................................................................................................
Dân tộc:..................................................................................................................Quốc tịch:...............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................
Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:
Họ và tên:..............................................................................................................Giới tính:.................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Nơi sinh:....................................................................................................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................. Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Cán bộ Tư pháp-hộ tịch Ủy ban nhân dân ................................................ và những người có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
...........................................
ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Số:..................../QĐ-UBND
Mẫu TP/HT-2010-GH.1 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
Quyết định công nhận việc giám hộ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định công nhận việc giám hộ 9 10 654