Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01b: Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
___________________________________________________________
TOÀ ÁN...........................
___________________
Số:....../....../HSPT-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
______________________
............, ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị
đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án(1)
TOÀ...................................
Với Hội đồng xét xử gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà)
....................................................................................................................................
Các Thẩm phán: Ông (Bà)
....................................................................................................................................
Ông (Bà)
....................................................................................................................................
NHẬN THẤY:
Tại quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án ngày...... tháng...... năm......,
Toà án...................................... căn cứ vào.................. của Bộ luật tố tụng hình sự quyết
định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án hình sự đối với.........................................
Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số.....) ngày..... tháng..... năm
.....................................................................................................................................................
(2)................................................................................................................................................
với lý do(3)..................................................................................................................................
XÉT THẤY:(4)
......................................................................................................
Căn cứ vào Điều 248 và Điều 253 của Bộ luật tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:

1. (5)
....................................................................................................................................
2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.
Nơi nhận:
- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc
gửi
theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

Hướ...
Mẫu số 01b: Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
___________________________________________________________
TOÀ ÁN...........................
___________________
Số:....../....../HSPT-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
______________________
............, ngày...... tháng ...... năm......
QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị
đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án(1)
TOÀ...................................
Với Hội đồng xét xử gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà)
....................................................................................................................................
Các Thẩm phán: Ông (Bà)
....................................................................................................................................
Ông (Bà)
....................................................................................................................................
NHẬN THẤY:
Tại quyết định tạm đình chỉ ình chỉ) v án ngày...... tháng...... năm......,
Toà án...................................... căn cứ vào.................. của Bộ luật tố tụng hình sự quyết
định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án hình sự đối với.........................................
Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số.....) ngày..... tháng..... năm
.....................................................................................................................................................
(2)................................................................................................................................................
với lý do(3)..................................................................................................................................
XÉT THẤY:(4)
......................................................................................................
Căn cứ vào Điều 248 và Điều 253 của Bộ luật tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị - Trang 2
Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị 9 10 418