Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01d: Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc được phân công thụ lý
giải quyết đơn yêu cầu ập dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN . . . (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ … /.. .LQĐ-BPKCTT(2)
..........., ngày .. tháng....... năm.......
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 122 của BỘ luật Tốtụng dân sự;
Xét thấy………………………………………………………………………..(3)
QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều .....................……..(4)
của BỘ luật TỐ tụng dân sự đã được Tòa................................…………. áp dụng tại
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . . /QĐ-BPKCTT
ngày........ tháng........ năm........
2. ............................................................................................………………....(5)
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.
Nơi nhận:
Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc
gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 123
của Bộ luật Tô'tụng dân sự, Ngân hàng
nhớn tài sản bảo đảm (nếu có) và lưu
hồ sơ vụ án).

TOÀ ...........................
Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01d
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu
là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành
phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân
dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành
phố HỒ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 2/2005/QĐ'
BPKCTT).
(3) Tòa án ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp nào
quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi theo
quy định tại điểm đó (ví dụ: nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 122
của Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi: "Xét thấy người yêu cẩu áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời đề nghị hủy bỏ").
(4) Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng quy định tại điều luật nào của B...
Mẫu số 01d: Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đưc phân công thụ lý
giải quyết đơn yêu cầu ập dụng bin pháp khẩn cấp tạm thời
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NN DÂN . . . (1) CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - Tự do - Hạnh phúc
SỐ … /.. .LQĐ-BPKCTT(2)
..........., ngày .. tháng....... năm.......
QUYT ĐỊNH
HY B BIỆN PHÁP KHN CP TM THI
TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căn c vào khoản 1 Điều 100 và Điều 122 của Bluật Tốtụng dân s;
Xét thấy………………………………………………………………………..(3)
QUYT ĐỊNH:
1. Hy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thi quy định tại Điu .....................……..(4)
của BỘ luật Ttng dân sự đã đưc Tòa................................…………. áp dụng tại
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . . /QĐ-BPKCTT
ngày........ tháng........ năm........
2. ............................................................................................………………....(5)
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.
Nơi nhận: TOÀ ...........................
Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc Thẩm phán
gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 123
của Bluật Tô'tụng dân sự, Ngân hàng
nhớn tài sản bảo đảm (nếu có) và lưu
hồ sơ vụ án).
Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời - Trang 2
Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 9 10 474