Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH,
NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ
NƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số
189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về
phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số
giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và
đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định một số nội dung về thoái vốn của doanh nghiệp do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính

theo Đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển nhượng vốn nhà
nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước không cần duy trì tỷ lệ nắm giữ theo phương án sắp
xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy
định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; về bán cổ phần và đăng ký
giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của 100% vốn nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành
lập, bao gồm:
a) Công ty trách nhi...
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 51/2014/QĐ-TTg
Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG GIAO DỊCH,
NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ
NƯỚC
Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số
189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định s 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ v
phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà nước vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
Căn cứ Nghị định s 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ v đầu
vốn nhà ớc vào doanh nghiệp và quản tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ v một số
giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán c phần
đăng giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà ớc.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định một số nội dung về thoái vốn của doanh nghiệp do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính
QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 9 10 3