Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 1483/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
giai đoạn 2010 đến 2020
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của
Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai
đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán
học giai đoạn 2010 đến 2020", với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
a) Phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu,
ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng, tương xứng với tiềm
năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên
các lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế
và củng cố quốc phòng; phấn đấu đến năm 2020 Toán học nước ta có thể xếp
vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới;
b) Đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững,
tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền Toán học mạnh trong giai
đoạn phát triển tiếp theo.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đảm bảo vào năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên Toán có trình độ cao
ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên Toán có bằng tiến sĩ
ở các trường đại học lớn phải đạt trên 70%;

2

b) Xây dựng Viện Toán học và 1 - 2 khoa Toán ở các trường đại học lớn
trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo Toán của khu vực;
c) Thiết lập một hình thức thích hợp để thu hút các nhà Toán học thế
giới, các nhà Toán học người Việt Nam ở nước ngoài tới Việt Nam nghiên
cứu, đào tạo tài năng, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu của
đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về Toán của các trường đại học, cao đẳng;
d) Đến năm 2020 tăng gấp đôi số lượng công trình công bố quốc tế so
với năm 2010;
đ) Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo học sinh giỏi Toán ở các cơ
sở giáo dục phổ thông, đặc biệt là ở các trường chuyên. Có hình thức thích
hợp đào tạo tiếp học sinh giỏi Toán ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;
e) Nâng cao trình độ, vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế,
nhằm đưa thứ hạng Toán họ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 1483/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
giai đoạn 2010 đến 2020
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 m 2005 của
Chính phủ về Đổi mới bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai
đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt "Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán
học giai đoạn 2010 đến 2020", với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a) Phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu,
ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất ợng, tương xứng với tiềm
năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên
các lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế
củng cố quốc phòng; phấn đấu đếnm 2020 Toán học nước ta thể xếp
vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới;
b) Đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững,
tạo sở để đưa nước ta thành một nước nền Toán học mạnh trong giai
đoạn phát triển tiếp theo.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đảm bảo vào năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên Toán có trình độ cao
các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên Toán có bằng tiến
ở các trường đại học lớn phải đạt trên 70%;
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 9 10 209