Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 1928/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ
năm 2008 đến năm 2012;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật trong nhà trường" với những nội dung chính sau:
1. Mục tiêu
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng
pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
2. Yêu cầu
a) Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật.
b) Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp
với lứa tuổi, ngành nghề, vùng miền theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn,
học đi đôi với hành.

2

c) Kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; tích hợp, lồng
ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Đạo đức, môn học
Giáo dục công dân ở phổ thông và một số môn học khác; bảo đảm sự liên
thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục
thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
d) Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức và việc
thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành; phối hợp
các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành
Giáo dục.
3. Phạm vi, thời gian thực hiện Đề án
Đề án áp dụng đối với tất cả các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống
giáo dục quốc dân từ năm 2009 đến năm 2012.
4. Nhiệm vụ
a) Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luậ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
Số: 1928/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
n cứ Nghị quyết s 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của
Chính ph vvic tiếp tục thực hin Chỉ thsố 32-CT/TW ca Ban Bí thư Trung
ương Đảng (Khóa IX) về ng ờng sự nh đạo của Đảng trong ng c phổ
biến, giáo dc pháp lut, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định s 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ
năm 2008 đến năm 2012;
t đ ngh ca B trưởng B Giáo dc và Đào to,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật trong nhà trường" với những nội dung chính sau:
1. Mục tiêu
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng
pháp luật hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dụcngười học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
2. Yêu cầu
a) Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
thời gian qua, bảo đảm sự liên tục tính hệ thống của công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật.
b) Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp
với lứa tuổi, ngành nghề, vùng miền theo hướng kết hợp luận thực tiễn,
học đi đôi với hành.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" 9 10 567