Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 1400QĐ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1
PHÂN VÙNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y, DƯỢC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06 /2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế)
I. Phân vùng tuyển sinh đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ
TT

Tên đơn vị

Chuyên ngành
đào tạo

Vùng tuyển

1

Trường Đại học Dược sỹ đại học
Dược Hà Nội

Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên
- Huế trở ra.

2

Trường Đại học Y Bác sỹ đa khoa,
Thái Bình
Bác sỹ YHCT,
Dược sỹ đại học
Trường Đại học Y Bác sỹ đa khoa
Hải Phòng

Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên
- Huế trở ra.

3
4

5

6
7

8
9

Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên
- Huế trở ra.

Trường Đại học Y Bác sỹ đa khoa, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao
thuộc Đại học Thái Dược sỹ đại học
Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện
Nguyên
Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc
Cạn, Sơn La, Hoà Bình, Phú
Thọ,Vĩnh Phúc,Thái Nguyên,
Bắc Giang, Bắc Ninh.
Trường Đại học Y Bác sỹ đa khoa, Từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà
- Dược thuộc Đại Bác sỹ YHCT, và các tỉnh Tây Nguyên.
học Huế
Dược sỹ đại học
Trường Đại học Bác sỹ đa khoa
Các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh
Tây Nguyên
Bình Phước
Đại học Y - Dược Bác sỹ YHCT, Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng
thành phố Hồ Chí Dược sỹ đại học
trở vào
Minh
Trường Đại học Y- Bác sỹ đa khoa, Các tỉnh vùng đồng bằng sông
Cửu Long và Đông Nam bộ.
Dược Cần Thơ
Dược sỹ đại học
Học Viện Quân Y:
- Hà Giang, Tuyên Quang, Cao
- Cơ sở 1 (miền - Bác sỹ đa khoa Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện
Bắc)
Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc
Cạn, Sơn La, Hoà Bình và các
tỉnh Tây Nguyên.
- Cơ sở 2 (miền - Bác sỹ đa khoa
Nam)
1

- Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long, Đông Nam bộ và các tỉnh
Tây Nguyên.

10

Trường Đại học Y Bác sỹ đa khoa
tế Phạm Ngọc
Thạch

Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng
trở vào.

11

Học viện Y - Dược Bác sỹ YHCT
học cổ truyền Việt
Nam

Cả nước

II. Phân vùng tuyển sinh đào tạo cử nhân, cao đẳng y tế
- Đối với các cơ sở đào tạo cử nhân y tế: Tuyển sinh cả nước.
- Đối với các sở đào tạo cao đẳng y tế trực thuộc các Bộ, Ngành: Tuyển
sinh cả nước.
- Đối với các sở đào tạo cao đẳng y tế trực thuộc Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tuyển sinh trong tỉnh, thành phố có
trường và vùng lân cận (khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền).

2

...
Phụ lục 1
PHÂN VÙNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y, DƯỢC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06 /2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế)
I. Phân vùng tuyển sinh đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ
TT Tên đơn vị
Chuyên ngành
đào tạo
Vùng tuyển
1 Trường Đại học
Dược Hà Nội
Dược sỹ đại học Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên
- Huế trở ra.
2 Trường Đại học Y
Thái Bình
Bác sỹ đa khoa,
Bác sỹ YHCT,
Dược sỹ đại học
Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên
- Huế trở ra.
3 Trường Đại học Y
Hải Phòng
Bác sỹ đa khoa
Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên
- Huế trở ra.
4 Trường Đại học Y
thuộc Đại học Thái
Nguyên
Bác sỹ đa khoa,
Dược sỹ đại học
Giang, Tuyên Quang, Cao
Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện
Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc
Cạn, Sơn La, Hoà Bình, Phú
Thọ,Vĩnh Phúc,Thái Nguyên,
Bắc Giang, Bắc Ninh.
5 Trường Đại học Y
- Dược thuộc Đại
học Huế
Bác sỹ đa khoa,
Bác sỹ YHCT,
Dược sỹ đại học
Từ Thanh Hoá đến Khánh H
và các tỉnh Tây Nguyên.
6 Trường Đại học
Tây Nguyên
Bác sỹ đa khoa Các tỉnh Tây Nguyên tỉnh
Bình Phước
7 Đại học Y - Dược
thành phố Hồ Chí
Minh
Bác sỹ YHCT,
Dược sỹ đại học
Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng
trở vào
8 Trường Đại học Y-
Dược Cần Thơ
Bác sỹ đa khoa,
Dược sỹ đại học
Các tỉnh vùng đồng bằng sông
Cửu Long và Đông Nam bộ.
9 Học Viện Quân Y:
- sở 1 (miền
Bắc)
- sở 2 (miền
Nam)
- Bác sỹ đa khoa
- Bác sỹ đa khoa
- Giang, Tuyên Quang, Cao
Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện
Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc
Cạn, Sơn La, Hoà Bình các
tỉnh Tây Nguyên.
- Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long, Đông Nam bộ các tỉnh
Tây Nguyên.
1
Quyết định số 1400QĐ - Trang 2
Quyết định số 1400QĐ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định số 1400QĐ 9 10 710