Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 38 - 2008

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
———

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 33/2008/QĐ-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
——————
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho
công tác lập dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự
toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm:
- Danh mục mã số Chương - phụ lục số 01.
- Danh mục mã số ngành kinh tế - phụ lục số 02.
- Danh mục mã số nội dung kinh tế - phụ lục số 03.
- Danh mục mã số chương trình, mục tiêu quốc gia - phụ lục số 04.
- Danh mục mã số nguồn ngân sách nhà nước - phụ lục số 05.
- Danh mục mã số các cấp ngân sách - phụ lục số 06.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2009 và
thay thế hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 280
TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Quyết định
bổ sung, sửa đổi: số 148/2002/QĐ-BTC ngày 06/12/2002, số 156/2002/QĐ-BTC
ngày 20/12/2002, số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004, số 23/2005/QĐ-BTC
ngày 15/4/2005, số 70/2005/QĐ-BTC ngày 19/10/2005, số 01/2006/QĐ-BTC
ngày 05/01/2006, số 26/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006, số 53/2006/QĐ-BTC
ngày 04/10/2006, số 74/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006, số 07/2007/QĐ-BTC
ngày 13/02/2007, số 79/2007/QĐ-BTC ngày 01/10/2007, số 105/2007/QĐ-BTC

ngày 19/12/2007, số 05/2008/QĐ-BTC ngày 23/01/2008; số 26/2008/QĐ-BTC
ngày 14/5/2008; các Thông tư bổ sung, sửa đổi: số 156/1998/TT-BTC ngày
12/12/1998, số 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999, số 67/2000/TT-BTC ngày
13/7/2000, số 67/2001/TT-BTC ngày 22/8/2001; các Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Tài chính ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc
gia: số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006, số 75/2006/QĐ-BTC ngày
20/12/2006, số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/3/2007, số 88/2007/QĐ-BTC ngày
23/10/2007 và số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007 ban hành danh mục mã số
chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010. Những quy định
và hướng dẫn về Mục lục Ngân sách nhà nước trái với qui định tại Quyết định
này đều không có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2009. Những khoản
kinh phí của năm ngân sách 2008 đư...
Quyết định số 38 - 2008 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định số 38 - 2008 9 10 34