Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định tạm giam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01d: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam
khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN.................... (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:..../...../HSST-QĐTG (2)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm.......
QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM
TÒA ÁN....................
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa......................................................................
Thẩm phán:.....................................................................................................
Các Hội thẩm: (3)...........................................................................................
Căn cứ vào các điều 79, 80, 88, và 288 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
Căn cứ vào biên bản nghị án ngày....... tháng..... năm....... của Hội đồng xét xử sơ thẩm;
Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành án,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tạm giam bị cáo: (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề
nghiệp)
Bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt........... tù về tội (các tội).............................
Theo điểm (các điểm).......... khoản (các khoản)......... Điều (các điều)........ của Bộ luật
Hình sự.
Thời hạn tạm giam là: ................................. (4), kể từ ngày tuyên án
2. Trại tạm giam........................................ thuộc...................................... có trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
- Trại tạm giam............;
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- VKS ..........................;
- Bị cáo:.......................;
- Lưu hồ sơ vụ án.
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:
(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân
sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm giam (Ví dụ: Số:
138/2004/HSST-QĐTG).
(3) Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người thì bỏ dòng "Thẩm phán...."; nếu là Tòa
án nhân dân thì ghi các Hội thẩm nhân dân; nếu là Tòa án quân sự thì ghi các Hội thẩm
quân nhân.
(4) Ghi cả số và cả bằng chữ. Nếu thời hạn hình phạt tù còn lại từ 45 ngày trở lên, thì ghi
thời hạn tạm giam là 45 ngày (bốn mươi lăm ngày); nếu thời hạn hình phạt tù còn lại dưới
45 ngày, ...
Mẫu số 01d: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm để áp dụng bin pháp tạm giam
khi kết thúc phiên tòa đối vi bị cáo đang bị tạm giam
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
A ÁN.................... (1)
Số:..../...../HSST-QĐTG (2)
CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm.......
QUYT ĐNH TM GIAM
TÒA ÁN....................
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Ch tọa phiên tòa......................................................................
Thẩm phán:.....................................................................................................
Các Hội thẩm: (3)...........................................................................................
Căn cứ vào c điều 79, 80, 88, và 288 của Bluật Tố tng hình sự:
Căn cứ vào biên bản ngh án ngày....... tháng..... năm....... của Hội đồng xét xsơ thẩm;
Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành án,
QUYT ĐNH:
1. Tạm giam bị cáo: (ch ghi htên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh
nghiệp)
B Tòa án cấp sơ thm x phạt........... vtội (các tội).............................
Theo đim (các điểm).......... khoản (các khoản)......... Điều (các điều)........ của Bluật
Hình s.
Thi hạn tạm giam là: ................................. (4), kể t ngày tuyên án
2. Trại tạm giam........................................ thuộc...................................... trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Trại tạm giam............;
- VKS ..........................;
- B cáo:.......................;
- Lưu h v án.
TM. HI ĐNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Ch tọa phn tòa
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:
(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thm; nếu là Tòa án nhân n cấp huyn cần ghi tnh, thành
phtrực thuộc Trung ương (Tòa án nhân n quận 1, thành phH); nếu là Tòa án quân
sự khu vc cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vc 1, quân khu 4).
(2) Ô th nhất ghi số, ô thhai ghi năm ra quyết định tạm giam (Ví dụ: Số:
138/2004/HSST-TG).
(3) Nếu Hội đồng xét x sơ thẩm gồm ba người thì bỏ dòng "Thẩm phán...."; nếu là Tòa
án nhân dân thì ghi các Hội thm nhân dân; nếu là Tòa án quân sự thì ghi các Hội thẩm
quân nhân.
(4) Ghi cả số và cả bằng ch. Nếu thi hạn hình pht tù còn lại từ 45 ngày trlên, thì ghi
thi hạn tạm giam là 45 ngày (bốn mươi lăm ngày); nếu thi hạn hình pht tù còn lại i
45 ngày, thì ghi thi hạn tạm giam bằng thời hạn hình phạt tù còn lại và trong trường hp
này cần ghi thêm: "Hết thi hạn tạm giam này, trại tạm giam có tch nhiệm trtự do
ngay cho bị cáo, nếu hkhông bị giam, gi vhành vi vi phạm pháp luật khác".
Quyết định tạm giam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định tạm giam 9 10 765