Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG XÃ, THỊ TRẤN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------Số: 52/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối
tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng
bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm
2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng
4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5892/TTrLS/STC-SNV ngày 16 tháng 6 năm 2011 về
chế độ thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn và đề nghị của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 7661/LĐTBXH-XH ngày 02 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn
được tính theo định suất trên cơ sở số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội trên địa bàn phường - xã, thị trấn, như sau:
1. Quy định số lượng định suất chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn phường - xã, thị trấn làm cơ sở xác định mức chi
thù lao, cụ thể:
- Đối với phường - xã, thị trấn có dưới 100 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tính là 0,5 suất/phường
- xã, thị trấn;
- Đối với phường - xã, thị trấn có từ 100 đến dưới 200 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tính là 1
suất/phường - xã, thị trấn;

- Đối với phường - xã, thị trấn có từ 200 đến dưới 400 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tính là 1,5
suất/phường - xã, thị trấn;
- Đối với phường - xã, thị trấn có từ 400 đối tư...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 52/2012/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG -
XÃ, THỊ TRẤN
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối
tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng
bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm
2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng
4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5892/TTrLS/STC-SNV ngày 16 tháng 6 năm 2011 về
chế độ thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn và đề nghị của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 7661/LĐTBXH-XH ngày 02 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn
được tính theo định suất trên cơ sở số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội trên địa bàn phường - xã, thị trấn, như sau:
1. Quy định số lượng định suất chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn phường - xã, thị trấn làm cơ sở xác định mức chi
thù lao, cụ thể:
- Đối với phường - xã, thị trấn có dưới 100 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tính là 0,5 suất/phường
- xã, thị trấn;
- Đối với phường - xã, thị trấn có từ 100 đến dưới 200 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tính là 1
suất/phường - xã, thị trấn;
QUYẾT ĐỊNH VỀ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG XÃ, THỊ TRẤN - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG XÃ, THỊ TRẤN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG XÃ, THỊ TRẤN 9 10 274