Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 32/2008/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp
công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
————————
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12
năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,
cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính.
Để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà
nước.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chế độ quản lý, tính hao
mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và
các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo và được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, thay thế cho Quyết định
số 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành
chính sự nghiệp.
Chế độ ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho tất cả các tài sản
cố định. Đối với các tài sản cố định có trước ngày 1/1/2009, đơn vị phải căn cứ
các số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản cố định để xác định nguyên giá và
giá trị còn lại của tài sản cố định làm cơ sở lập danh mục tài sản cố định theo
tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng các tài sản cố định này theo
các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn luỹ kế theo đúng như quy
định trong chế độ này. Những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo quy định
mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, dụng cụ lâu bền.
Điều 3. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức
có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở
trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm chỉ đạo, triển khai áp dụng Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố
định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 32/2008/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp
công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
————————
B TRƯNG B TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12
năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của bộ,
cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài chính.
Để quản chặt chẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các quan
nhà ớc, đơn vị sự nghiệp công lập các tổ chức s dụng ngân sách nhà
nước.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chế độ quản lý, tính hao
mòn tài sản cố đnh trong các quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước”.
Quyết định về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước - Trang 2
Quyết định về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quyết định về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 9 10 134