Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Được đăng lên bởi Nguyễn Thúy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 n ăm 2008; Lu ật s ửa đổi, b ổ sung
một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 n ăm 2014;
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 n ăm 2014 c ủa Chính ph ủ quy định chi ti ết
và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính ph ủ quy định ch ức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã h ội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Sổ - Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Mục đích ban hành bộ mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
Bộ mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm m ục đích phân loại, th ống kê đối t ượng tham gia
BHYT; đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám bệnh, ch ữa b ệnh BHYT phù
hợp với yêu cầu quản lý hiện nay và từng bước đáp ứng yêu cầu qu ản lý b ằng công ngh ệ thông tin.
Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT
Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 06 ô:

XX X

XX

XX

XXX

XXXXX

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo b ảng chữ cái latinh), là mã đối t ượng
tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối
tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại kho ản
7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.
a) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
- DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành l ập, hoạt động theo Lu ật Doanh
nghiệp, Luật Đầu tư.
- HX: Người lao động làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp h ợp tác xã thành l ập và ho ạt động
theo Luật Hợp tác xã.
- CH: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị s ự nghi ệp, l ực l ượng v ũ trang, t ổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã h ội - ngh ề nghi ệp, t ổ ch ức xã h ội nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.
- NN: Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ ch ức n ước ngoài ho ặc t ổ ch ức qu ốc t ế t ại Vi ệt
Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội ch ủ ngh ĩa Việt Nam là thành viên
tham gia có quy định khác.
- TK: Người lao động làm việc trong các tổ chức khác có s ử d ụng lao động được thành l ập và ho ạt
động theo quy định của pháp luật.
- HC: Cán bộ, công c...
VI T NAM
-------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 1314/Q -BHXHĐ Hà N i, ngày 02 tháng 12 n m 2014 ă
QUY T NH Đ
V VI C BAN HÀNH MÃ S GHI TRÊN TH B O HI M Y T
T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM ĐỐ
C n c Lu t B o hi m y t s 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 n m 2008; Lu t s a i, b sungă ế ă đổ
m t s i u c a Lu t B o hi m y t s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 n m 2014; Đ ế ă
C n c Ngh nh s 105/2014/N -CP ngày 15 tháng 11 n m 2014 c a Chính ph quy nh chi ti tă đị Đ ă đị ế
và h ng d n m t s i u c a Lu t b o hi m y t ;ướ đ ế
C n c Ngh nh s 05/2014/N -CP ngày 17 tháng 01 n m 2014 c a Chính ph quy nh ch că đị Đ ă đị
n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam;ă ơ
Xét ngh c a Tr ng Ban S - Th ,đề ưở
QUY T NH ĐỊ
i u 1. M c ích ban hành b mã s ghi trên th b o hi m y tĐ đ ế
B mã s ghi tn th b o hi m y t (BHYT) nh m m c ích phân lo i, th ng i t ng tham gia ế đ đố ượ
BHYT; ng th i xác nh quy n l i c a ng i tham gia BHYT khi khám b nh, ch a b nh BHYT phùđồ đị ườ
h p v i yêu c u qu n lý hi n nay và t ng b c áp ng yêu c u qu n lý b ng công ngh tng tin. ướ đ
i u 2. C u trúc mã th BHYTĐ
Mã th BHYT g m 15 ký t , c chia thành 06 ô: đượ
XX X XX XX XXX XXXXX
1. Hai t u th nh t): c hi u b ng ch (theo b ng ch cái latinh), i t ng đầ đượ đố ượ
tham gia BHYT. Tr ng h p m t ng i thu c nhi u i t ng tham gia BHYT khác nhau thì mã iườ ườ đố ượ đố
t ng ghi trên th BHYT là mã i t ng óng BHYT c xác nh u tiên theo quy nh t i kho nượ đố ượ đ đư đị đầ đị
7, i u 1 Lu t s a i, b sung Lu t BHYT.Đ đổ
a) Nhóm do ng i lao ng và ng i s d ng lao ng óngườ độ ườ độ đ
- DN: Ng i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanhườ độ độ
nghi p, Lu t u t . Đầ ư
- HX: Ng i lao ng làm vi c trong các h p tác xã, liên hi p h p tác thành l p ho t ngườ độ độ
theo Lu t H p tác xã.
- CH: Ng i lao ng làm vi c trong các c quan nhà n c, n v s nghi p, l c l ng v trang, tườ độ ơ ướ đơ ượ ũ
ch c chính tr , t ch c chính tr - h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c h i -
ngh nghi p và t ch c xã h i khác.
- NN: Ng i lao ng làm vi c trong các c quan, t ch c n c ngoài ho c t ch c qu c t t i Vi tườ độ ơ ướ ế
Nam, tr tr ng h p i u c qu c t mà n c C ng hòa h i ch ngh a Vi t Nam thành viên ườ Đ ư ế ướ ĩ
tham gia có quy nh khác.đị
- TK: Ng i lao ng làm vi c trong các t ch c khác s d ng lao ng c thành l p ho tườ độ độ đư
ng theo quy nh c a pháp lu t.độ đị
- HC: Cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, viên ch c. đị
- XK: Ng i ho t ng không chuyên trách xã, ph ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t vườ độ ườ đị
cán b , công ch c;
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ - Người đăng: Nguyễn Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 9 10 200